Όροι και Προϋποθέσεις

Ιδιωτικοί Πελάτες

  ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  1. Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

  1.1 Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ebury (η «Σύμβαση») περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την σχέση μεταξύ του προσώπου (που ενεργεί εκτός πλαισίου επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας) το οποίο κατονομάζεται στο Έντυπο Αίτησης (ο «Πελάτης», «εσείς», «σας») και της Ebury Partners UK Limited («Ebury» «εμείς», «μας»), οι οποίοι ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να:

  1.1.1 πιστώσετε ποσά σε ένα λογαριασμό e-money (ηλεκτρονικού χρήματος),

  1.1.2 να πραγματοποιήσετε πληρωμές προς έναν ή περισσότερους Δικαιούχους που ορίζετε εσείς, και

  1.1.3 να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε συνάλλαγμα [συμπεριλαμβανομένων όψεως/άμεσης παράδοσης (spots) και εμπορικών προθεσμιακών (commercial forwards)],

  συλλογικά οι «Υπηρεσίες».

  Οι όροι και προυποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο (οι «Όροι»), είναι οι μόνοι όροι που αποτελούν τη Σύμβαση. Θα σας παρέχουμε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε υπηρεσία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως.

  1.2 Σας συνιστούμε να φυλάσσετε αντίγραφο όλων των εγγράφων που συνιστούν την Σύμβαση. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο Άρθρο 11.1). Μπορείτε επίσης να βρείτε αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπό μας.

  1.3 Όσο η παρούσα Σύμβαση παραμένει εν ισχύ, θα σας παρέχουμε αντίγραφο της παρούσας Συμβάσεως, κατόπιν αιτήματος.

  1.4 Οι παρόντες Όροι χωρίζονται σε τέσσερα διακριτά μέρη:

  1.4.1 Το Μέρος Α προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την σχέση μας μαζί σας,

  1.4.2 Το Μέρος Β προσδιορίζει τους ειδικούς όρους που διέπουν το Λογαριασμό E-Money σας με εμάς (και τυχόν Εντολές που ενδεχομένως τοποθετήσετε χρησιμοποιώντας τον εν λόγω Λογαριασμό E-Money),

  1.4.3 Το Μέρος Γ προσδιορίζει τους ειδικούς όρους που διέπουν τις Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος που παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων Όψεως/Άμεσης Παράδοσης και Προθεσμιακών, και

  1.4.4 Το Μέρος Δ παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες και άλλους σημαντικούς όρους που διέπουν την Σύμβαση.

  2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  2.1 Όπου οι κάτωθι λέξεις χρησιμοποιούνται με κεφαλαία γράμματα στους παρόντες Όρους, θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

  2.1.1 «Συνεργάτης» σημαίνει, αναφορικά με ένα συμβαλλόμενο, κάθε εταιρεία που κατά το σχετικό διάστημα Ελέγχεται από, Ελέγχει τον ή είναι υπό κοινό Έλεγχο του συμβαλλομένου.

  2.1.2 «Εφαρμοστέοι Νόμοι» σημαίνει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, νομοθετική πράξη, ρύθμιση ή νομικώς δεσμευτική απαίτηση ή διαταγή, όπως ερμηνεύονται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ρυθμιστική πολιτική, κατευθυντήριες γραμμές ή τον κώδικα του κλάδου, τα οποία αφορούν έναν εκ των συμβαλλομένων ή το σχετικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων (όπως τροποποιούνται εκάστοτε) (i) των EMRs, (ii) των PSRs, (iii) των Κανονισμών περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του ΗΒ του 2017, (iv) του Νόμου περί Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2002, του Αντιτρομοκρατικού Νόμου του ΗΒ του 2000 (όπως τροποποιείται), και (v) των Βρετανικών και διεθνών καθεστώτων οικονομικών κυρώσεων.

  2.1.3 «Έντυπο Αίτησης» σημαίνει το Μέρος 1 του Εντύπου της Αίτησης, τυχόν συμπληρωματικούς όρους και οποιοδήποτε άλλο υποβαλλόμενο από εσάς στοιχείο σε αυτό.

  2.1.4 «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αναφέρεται ως «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο» στο Μέρος 1 του Εντύπου της Αίτησης.

  2.1.5 «Δικαιούχος» σημαίνει εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος δικαιούχος πληρωμής που περιλαμβάνετε στην Εντολή σας.

  2.1.6 «Λογαριασμός Δικαιούχου» σημαίνει τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο αποστέλλετε τα ποσά.

  2.1.7 «Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει μια ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για γενικές τραπεζικές εργασίες στο City του Λονδίνου.

  2.1.8 «Κλείσιμο» σημαίνει ανάκληση μιας Συναλλαγής στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στο Άρθρο 21 ή άλλως σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

  2.1.9 «Ημερομηνία Παράδοσης» σημαίνει Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία αποστέλλουμε ποσά στον Λογαριασμό του Δικαιούχου.

  2.1.10 «Λογαριασμός E-Money» σημαίνει λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος τον οποίο σας παρέχουμε και ο οποίος οφείλει να λειτουργεί και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

  2.1.11 «Εκπρόσωπος της Ebury» σημαίνει οποιοσδήποτε εκ των εκπροσώπων μας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Υπηρεσίες.

  2.1.12 «ΕΟΧ» σημαίνει Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

  2.1.13 «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Άρθρο 4.1.

  2.1.14 «EMRs» σημαίνει Κανονισμοί περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 (όπως εκάστοτε τροποποιούνται).

  2.1.15 «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» σημαίνει ένα γεγονός, το οποίο οφείλεται σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις πέραν του ελέγχου του συμβαλλομένου, οι συνέπειες του οποίου είναι αναπόφευκτες παρά κάθε προσπάθεια αποφυγής τους, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει μια πράξη ή παράλειψη της κυβέρνησης, οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα ή άλλης αρμόδιας αρχής, βλάβη ή ελάττωμα, ή μη λειτουργία των γραμμών ίντερνετ και τηλεφώνου μας ή άλλων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.

  2.1.16 «Προθεσμιακό Συμβόλαιο» σημαίνει ένα συμβόλαιο ξένου συναλλάγματος με το οποίο συμφωνούμε ότι σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών στο μέλλον, θα ανταλλάξουμε χρήματα με μια συμφωνηθείσα ισοτιμία και σε μια συμφωνηθείσα ώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε την πληρωμή για αναγνωρίσιμα αγαθά, υπηρεσίες ή απευθείας επένδυση.

  2.1.17 «Αφερέγγυος» σημαίνει εσείς ή άλλο πρόσωπο το οποίο λαμβάνει (ή απειλεί να λάβει) οποιοδήποτε μέτρο σχετικά με:

  (α) Την πτώχευσή σας (συμπεριλαβανομένης της περίπτωσης, προς αποφυγή αμφιβολιών, κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση εναντίον σας ή της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από εσάς),

  (β) Την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ρύθμισης, συμβιβασμού, εκχώρησης ή διακανονισμού με οποιονδήποτε εκ των πιστωτών σας,

  (γ) Τον διορισμό προσωρινού διαχειριστή της περιουσίας σας δυνάμει του άρθρου 286 του Πτωχευτικού Νόμου του 1986,

  (δ) Τον διορισμό διαχειριστή για εσάς δυνάμει του Νόμου περί Ψυχικής Υγείας του 1983,

  (ε) Τον διορισμό οποιουδήποτε άλλου είδους διαχειριστή για οποιοδήποτε περιουσιακό σας στοιχείο,

  (στ) Οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ή

  (ζ) Δεν είστε σε θέση ή δηλώνετε αδυναμία να πληρώνετε τα χρέη σας όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμα ή έχετε κηρυχθεί ανίκανος να πληρώσετε τα χρέη σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο

  2.1.18 «Εντολή Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου » σημαίνει μια εντολή για την ανταλλαγή χρημάτων με προκαθορισμένη ισοτιμία και εντός προκαθορισμένης προθεσμίας.

  2.1.19 «Ζημίες» νοούνται όλες οι απώλειες της αγοράς που συνδέονται με τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις Ζημίες, το κόστος, τις υποχρεώσεις, τις Ζημίες, τις απαιτήσεις, τις αποφάσεις, τις ποινές, τα πρόστιμα, τις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών και δαπανών δικηγόρων και λογιστών), τα έξοδα διερεύνησης, τα ποσά που καταβλήθηκαν σε διακανονισμό, το δικαστικό κόστος και άλλα δικαστικά έξοδα.

  2.1.20 «Περιθώριο» σημαίνει ποσά (σε οποιοδήποτε νόμισμα προσδιορίσουμε) τα οποία ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ως ασφάλεια για να συνάψουμε Προθεσμιακό Συμβόλαιο μαζί σας.

  2.1.21 «Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου» σημαίνει αίτημα από εμάς για ποσό το οποίο θεωρούμε απαραίτητο για να διατηρήσουμε το Περιθώριο σχετικά με την αξία του Νομίσματος Αγοράς.

  2.1.22 «Κατονομαζόμενος Λογαριασμός» σημαίνει τραπεζικός λογαριασμός της Ebury τον οποίο προσδιορίζουμε στην Επιβεβαίωση Πληρωμής.

  2.1.23 «Ηλεκτρονικό Σύστημα» σημαίνει ηλεκτρονική πλατφόρμα και διεπαφή (που φιλοξενείται από εμάς) μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στις περισσότερες (αλλά όχι όλες) τις Υπηρεσίες.

  2.1.24 «Εντολή» σημαίνει πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με (α) μια Μεταφορά, ή (β) μια Συναλλαγή.

  2.1.25 «Πληρωμή» σημαίνει εκκαθαρισμένα ποσά που λαμβάνουμε από εσάς σχετικά με μια Συναλλαγή, σύμφωνα με το Άρθρο 18.

  2.1.26 «Ποσό Πληρωμής» σημαίνει πλήρες ποσό που οφείλετε να μας καταβάλλετε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την Συναλλαγή σας, όπως προσδιορίζεται στην Επιβεβαίωση Οδηγιών Πληρωμής.

  2.1.27 «Επιβεβαίωση Οδηγιών Πληρωμής» σημαίνει e-mail που θα σας αποστείλουμε για σκοπούς επιβεβαίωσης του Ποσού Πληρωμής και του Δικαιούχου του Λογαριασμού .

  2.1.28 «Νόμισμα Αγοράς» σημαίνει νόμισμα που αγοράζετε από εμάς.

  2.1.29 «PSRs» σημαίνει Κανονισμοί περί Υπηρεσιών Πληρωμών του 2017.

  2.1.30 «Νόμισμα Πώλησης» σημαίνει νόμισμα που θα σας πωλήσουμε.

  2.1.31 «Υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες συναλλάγματος και άλλες σχετικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1.1.

  2.1.32 «Συμβόλαιο Όψεως/Άμεσης Παράδοσης» σημαίνει συμβόλαιο συναλλάγματος δυνάμει του οποίου συμφωνούμε να ανταλλάξουμε χρήματα με μια συμφωνημένη ισοτιμία εντός 48 ωρών από την σύναψη του συμβολαίου.

  2.1.33 «Συναλλαγή» σημαίνει Συμβόλαιο Όψεως/Άμεσης Παράδοσης, Προθεσμιακό Συμβόλαιο το οποίο συνάπτεται σύμφωνα με το Άρθρο 4.

  2.1.34 «Μεταφορά» σημαίνει μεταφορά ποσών σε Δικαιούχο που έχει κατονομαστεί από εσάς.

  2.1.35 «Απόδειξη Συναλλαγής» σημαίνει επιβεβαίωση που αποστέλλεται από εμάς (μέσω e-mail) η οποία αναφέρει τα στοιχεία μιας Συναλλαγής.

  2.2 Έχουμε διαιρέσει τους Όρους σε άρθρα και έχουμε εισάγει επικεφαλίδες προκειμένου να τους καταστήσουμε πιο ευανάγνωστους. Οι επικεφαλίδες δεν αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τον τρόπο ερμηνείας των Όρων.

  3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  3.1 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας οφείλετε να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό E-Money:

  3.1.1 είτε χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Σύστημά μας, κάνοντας κλικ στο «Ανοίξτε Λογαριασμό» και ακολουθώντας τις οδηγίες, ή

  3.1.2 συμπληρώνοντας την Έντυπη Αίτηση (την οποία θα σας παρέχουμε) υπογράφοντας και επιστρέφοντας την Σύμβασή σας σε εμάς.

  3.2 Όταν χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Σύστημα:

  3.2.1 οφείλετε να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να τηρείτε τα στοιχεία εισόδου (log-in) του λογαριασμού E-Money σας πάντοτε ασφαλή και να μην τα γνωστοποιείτε στον οποιονδήποτε (Σημείωση. Συνίσταται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σας (password) τακτικά (τουλάχιστον ανά τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβίασης ασφαλείας σχετικά με τον Λογαριασμό E-Money σας),

  3.2.2 εάν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη ή υποψία ότι τα στοιχεία εισόδου, ο κωδικός πρόσβασης ή άλλες λειτουργίες ασφαλείας του λογαριασμού E-Money σας χάθηκαν, κλάπηκαν, υπεξαιρέθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάσθηκαν, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις λάβετε γνώση της απώλειας, κλοπής, υπεξαίρεσης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, και

  3.2.3 εάν νομίζετε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας οφείλετε να τον αλλάξετε το συντομότερο δυνατό.

  3.3 Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας προς τις ρυθμιστικές αρχές μας ή με άλλους Εφαρμοστέους Νόμους.

  4. Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  4.1 Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ άμεσα:

  4.1.1 όταν εγγραφείτε μέσω του ιστοτόπου μας και κλικάρετε για να αποδεχθείτε τους Όρους, ή

  4.1.2 εάν επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail, κατόπιν παραλαβής σκαναρισμένου υπογεγραμμένου αντιγράφου της παρούσας Συμβάσεως (εάν επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail),

  εκάστη η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος».

  4.2 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα παραμείνει εν πλήρη ισχύ επ’ αόριστο εκτός και έως ότου λυθεί από εσάς ή εμάς δυνάμει του Άρθρου 9.

  4.3 Οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που μας έχετε παρέχει, συμπεριλαμβανομένης:

  4.3.1 της αλλαγής ονόματος, διεύθυνσης ή Εξουσιοδοτημένων Προσώπων, ή

  4.3.2 ουσιαστικής μεταβολής της οικονομικής σας κατάστασης.

  5. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

  5.1 Δηλώνετε και μας εγγυάστε ότι κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως (και σε συνεχή βάση):

  5.1.1 θα συμμορφώνεστε πάντοτε με όλους τους Εφαρμοστέους Νόμους και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

  5.1.2 δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση αμιγώς κερδοσκοπικών συναλλαγών, και

  5.1.3 όλες οι πληροφορίες που μας παρείχατε (συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Έντυπο της Αίτησης) οποτεδήποτε, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

  6. ΕΥΘΥΝΗ

  6.1 Δεδομένου ότι οι παρόντες Όροι σας παρέχονται προσωπικά, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές Ζημίες ή κόστη που ενδεχομένως υποστείτε (όπως π.χ. απώλεια επιχειρηματικών κερδών ή ευκαιριών).

  6.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε:

  6.2.1 εάν οποιοσδήποτε Εφαρμοστέος Νόμος δεν μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε υποχρέωσή μας υπό την παρούσα Σύμβαση,

  6.2.2 η οποία απορρέει από ή σχετίζεται με ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας, ή

  6.2.3 απορρέει από ή σχετίζεται με Μεταφορά ή Συναλλαγή όπου ενεργήσαμε σύμφωνα με τις ρητές σας οδηγίες.

  6.3 Τίποτε στην παρούσα Σύμβαση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη των συμβαλλομένων σχετικά με:

  6.3.1 θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια,

  6.3.2 απάτη, ψευδή δήλωση ή δόλο, ή

  6.3.3 οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους.

  7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

  7.1 Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να συμψηφίσουμε οποιαδήποτε ποσά μας οφείλετε με:

  7.1.1 οποιαδήποτε υποχρέωση έχουμε απέναντί σας (είτε δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως είτε άλλως), εάν οι υποχρεώσεις προς συμψηφισμό εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, ενδέχεται να μετατρέψουμε οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων με την ισοτιμία της αγοράς για τους σκοπούς του συμψηφισμού, και/ή

  7.1.2 οποιοδήποτε ποσό σας κατανέμεται το οποίο τηρείτε στον Λογαριασμό E-Money.

  7.2 Στο μέτρο που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους, όλα τα ποσά που μας οφείλονται δυνάμει του παρόντος Άρθρου 7 οφείλουν να μας καταβάλλονται πλήρως και μπορείτε να αφαιρείτε ή να παρακρατείτε αποκλειστικά τα ποσά που υπόκεινται σε φόρο, όπως απαιτείται από τους Εφαρμοστέους Νόμους.

  7.3 Σε περίπτωση που μια πληρωμή είναι ληξιπρόθεσμη για περισσότερες από επτά (7) ημέρες, οφείλετε να καταβάλλετε τόκους επί του οφειλόμενου ποσού με επιτόκιο 2% ετησίως πλέον του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Barclays Bank PLC (ή οποιουδήποτε διάδοχου επιτοκίου). Ο εν λόγω τόκος θα ωριμάζει σε καθημερινή βάση από την ημερομηνία της οφειλής έως την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

  7.4 Εάν ένα ποσό παραμένει ανεξόφλητο, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εισπρακτικής εταιρείας ή άλλων τρίτων, προκειμένου να συνδράμουν στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού μας οφείλετε. Μας παρέχετε την ανεπιφύλακτη έγκρισή σας προκειμένου να διαβιβάσουμε σε τέτοια/ες εισπρακτική/ές εταιρεία/ες οποιαδήποτε πληροφορία/δεδομένο που σας αφορά, για το σκοπό της είσπραξης οποιουδήποτε ποσού μας οφείλετε.

  8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

  8.1 Από καιρού εις καιρόν θα χρειαστεί να αλλάξουμε τους όρους της παρούσας Συμβάσεως. Μπορούμε να προβλέψουμε ορισμένους από τους λόγους για τους οποίους θα ήταν δίκαιο για εμάς να το πράξουμε, και τους απαριθμούμε εν συνεχεία, αλλά στο μέλλον ενδέχεται να θελήσουμε να κάνουμε αλλαγές για άλλους λόγους.

  8.2 Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή στην παρούσα Σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων), με κάθε αλλαγή να συνιστά εύλογη και ανάλογη απάντηση σε μια αλλαγή που μας επηρεάζει ή που ευλόγως πιστεύουμε ότι θα μας επηρεάσει:

  8.2.1 για παράδειγμα, λόγω μιας αλλαγής των Εφαρμοστέων Νόμων, ενδέχεται να πρέπει να αλλάξουμε τις απαιτήσεις ασφαλείας μας για τον Λογαριασμό E-Money σας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νέα, υψηλότερα κριτήρια που θέτει ο νόμος,

  8.2.2 σε περίπτωση που η αλλαγή είναι προς όφελός σας, για παράδειγμα όταν εισάγουμε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή όταν βελτιώνουμε τις υφιστάμενες,

  8.2.3 προκειμένου να ανταποκριθούμε σε μια αλλαγή στο κόστος λειτουργίας του Λογαριασμού E-Money σας ή στην παροχή σχετικών υπηρεσιών σε εσάς, εισάγοντας για παράδειγμα ένα νέο τέλος,

  8.2.4 ως απάντηση σε πιθανούς κινδύνους στην ασφάλεια του Λογαριασμού E-Money σας, αλλάζοντας για παράδειγμα τα βήματα ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή να υποβάλλετε μια Εντολή, ή

  8.2.5 ως απάντηση σε κάθε άλλη αλλαγή που μας επηρεάζει, εάν είναι δίκαιη η μετακύλιση των συνεπειών της αλλαγής σε εσάς, προκειμένου για παράδειγμα να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις των ψηφιακών πληρωμών.

  8.3 Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αλλαγές για οποιονδήποτε άλλο λόγο τον οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, π.χ. για να απαντήσουμε σε αλλαγές μεταξύ των ανταγωνιστών μας οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

  8.4 Θα σας ειδοποιούμε γραπτώς σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Σύμβαση (είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω e-mail). Η προτεινόμενη μεταβολή θα τίθεται σε ισχύ αυτομάτως την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, η οποία ημερομηνία θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης.

  8.5 Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο help@ebury.com ότι επιθυμείτε να λύσετε την παρούσα Σύμβαση (και να κλείσετε τον Λογαριασμό E-Money σας) πριν την θέση σε ισχύ των αλλαγών, άλλως θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές.

  9. ΛΥΣΗ

  9.1 Μπορείτε να λύσετε την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς αιτιολόγηση, παρέχοντάς μας πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

  9.2 Μπορούμε να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση, χωρίς αιτιολόγηση, παρέχοντάς σας πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

  9.3 Μπορούμε να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση άμεσα, χωρίς ειδοποίηση (εν όλω ή εν μέρει) εάν:

  9.3.1 χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας δολίως ή παρανόμως,

  9.3.2 απαιτείται να το πράξουμε από το νόμο ή ρυθμιστική αρχή,

  9.3.3 κατά την άποψή μας (ενεργώντας ευλόγως), οφείλουμε να το πράξουμε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές ή ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, ή

  9.3.4 εάν αθετήσετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία με τους Συνεργάτες μας.

  Θα σας πούμε ότι πρόκειται να το πράξουμε το συντομότερο δυνατόν, εάν μας το επιτρέπει ο νόμος.

  9.4 Άλλως, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες (εν όλω ή εν μέρει) οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, αποστέλλοντας ειδοποίηση, εάν:

  9.4.1 παραβιάσετε οποιαδήποτε ουσιώδη δήλωση ή εγγύηση ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβείτε σε ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Συμβάσεως,

  9.4.2 παραβιάσετε ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδυνατείτε να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Νόμο,

  9.4.3 έχουμε ουσιώδεις αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια των πληροφοριών που μας παρείχατε,

  9.4.4 εάν είστε αφερέγγυος,

  9.4.5 μια αρμόδια ρυθμιστική ή αστυνομική αρχή εκκινεί ρυθμιστική ή εκτελεστική διαδικασία ή έρευνα εναντίον σας,

  9.4.6 υπάρχει άλλη αλλαγή στην κατάστασή σας (συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης ή της αλλαγής της οικονομικής σας κατάστασης) την οποία θεωρούμε ουσιωδώς δυσμενή για την συνέχιση των Υπηρεσιών,

  9.4.7 ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας συνεχίζεται για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες, ή

  9.4.8 εάν κατά την εύλογη άποψή μας, δεν είστε πλέον κατάλληλος να λάβετε τις υπηρεσίες.

  10. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

  10.1 Κατόπιν της λήξεως ή της για οποιονδήποτε λόγο λύσεως της παρούσας Συμβάσεως οφείλετε:

  10.1.1 να εξοφλήσετε άμεσα όλες τις εκκρεμούσες Συναλλαγές (προς αποφυγή αμφιβολιών, θα συνεχίζουμε να δικαιούμαστε να συμψηφίσουμε ή να παρακρατήσουμε ποσά, σύμφωνα με το Άρθρο 7), και

  10.1.2 εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση και με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχουν συσσωρευθεί πριν την λύση, ουδείς συμβαλλόμενος θα έχει περαιτέρω υποχρέωση έναντι του αντισυμβαλλόμενου δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως.

  10.2 Κατόπιν της λύσης της παρούσας Συμβάσεως, θα:

  10.2.1 Κλείσουμε τυχόν εκκρεμούσες Συναλλαγές και

  10.2.2 θα αφαιρέσουμε από τον Λογαριασμό E-Money όλα τα τέλη και τα ποσά που οφείλετε δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως και θα μεταφέρουμε τυχόν εναπομείναντα ποσά στον κατονομασμένο τραπεζικό σας λογαριασμό (με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως).

  10.3 Η λύση της παρούσας Συμβάσεως δεν θα επηρεάζει τυχόν διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως οι οποίες είτε ρητώς είτε ως αναγκαία συνέπεια, προορίζονται να επιβιώσουν της λύσης.

  11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ / ΠΑΡΑΠΟΝΑ

  11.1 Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον Λογαριασμό E-Money σας ή οποιαδήποτε Υπηρεσία, μπορείτε να το πράξετε (εκτός εάν άλλως προβλέπουμε) μέσω ενός Εκπροσώπου της Ebury ή επικοινωνώντας με το help@ebury.com.

  11.2 Εάν είστε δυσαρεστημένος με οποιαδήποτε Υπηρεσία μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πληροφορίες:

  Ταχυδρομικώς: Τμήμα Συμμόρφωσης
  Ebury Partners UK Limited
  Οδός Victoria 100
  Λονδίνο
  SW1E 5JL

  Email: eburycompliance@ebury.com

  11.3 Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε απευθείας με έναν Εκπρόσωπο της Ebury, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ebury.com/contact-us/.

  11.4 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Παραπόνων μας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο www.ebury.com/complaints-policy/.

  11.5 Εάν το παράπονό σας παραμένει ανεπίλυτο, ενδέχεται να δικαιούστε να το παραπέμψετε στην Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service) («FOS»). Περαιτέρω πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι διαθέσιμες στο www.financialombudsman.org.uk. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται επίσης να δικαιούστε να υποβάλλετε το παράπονό σας στην FCΑ, η οποία θα χρησιμοποιήσει το παράπονό σας για να ενημερώσει τις ρυθμιστικές τις δραστηριότητες. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την FCA στο 0800 111 6768 (αριθμός χωρίς χρέωση).

  11.6 Ενδέχεται επίσης να δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επιλύσετε το παράπονό σας. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο ec.europe.eu/adr.

  11.7 Οι Υπηρεσίες μας δεν καλύπτονται από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Services Compensation Scheme).

  ΜΕΡΟΣ B: Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ E-MONEY ΣΑΣ

  12. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ E-MONEY

  12.1 Ο Λογαριασμός E-Money σας είναι ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος ο οποίος σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 12.

  12.2 Ο Λογαριασμός E-Money σας δεν είναι προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμός ταμιευτηρίου και δεν θα αποκομίσετε τόκους επί του ποσού που διατηρείτε στον Λογαριασμό E-Money.

  12.3 Ως ο πάροχος του Λογαριασμού E-Money σας, είμαστε αδειοδοτημένοι από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς [Financial Conduct Authority (FCA)], σύμφωνα με τα EMRs (FRN: 900797) ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο μας επιτρέπει να εκδίδουμε ηλεκτρονικό χρήμα και να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμής.

  12.4 Ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, υποχρεούμαστε να διασφαλίζουμε ότι τα ποσά του πελάτη «προστατεύονται» επαρκώς. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που παραλαμβάνονται από εμάς και αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικό χρήμα, θα κρατούνται σε έναν ή περισσότερους αποκλειστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ξεχωριστά από τα δικά μας κεφάλαια, σύμφωνα με τα ΕMRs. Σε περίπτωση πτώχευσής μας, τα εν λόγω κεφάλαια θα δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι ανεξάρτητη από την πτωχευμένη εταιρεία μας και ο διαχειριστής δικαιούται να σας επιστρέψει το κεφάλαιό σας από αυτή τη δεξαμενή (κατά προτεραιότητα έναντι άλλων πιστωτών).

  12.5 Ο(ι) Λογαριασμός(οι) E-Money θα είναι στο νόμισμα της επιλογής σας.

  13. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ E-MONEY

  13.1 Θα πιστώνουμε τυχόν ποσά που παραλαμβάνουμε από εσάς, ή για λογαριασμό σας απο τρίτους, στον Λογαριασμό E-Money σας.

  13.1.1 Ο Λογαριασμός E-Money σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  13.1.2 να διατηρείτε ποσά σε νόμισμα που έχετε επιλέξει στο Έντυπο της Αίτησης,

  13.1.3 να πραγματοποιείτε Μεταφορές (ανεξάρτητες ή σε συνδυασμό με μια Συναλλαγή),

  13.1.4 να πραγματοποιήσετε Πληρωμή σχετικά με μία ή περισσότερες Συναλλαγές, και

  13.2 να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε πληρωμή Περιθωρίου σύμφωνα με το Άρθρο 19.

  13.3 Δεν θα σας επιτρέψουμε να πραγματοποιήσετε Μεταφορά ή Πληρωμή από τον Λογαριασμό E-Money σας σε περίπτωση που αυτή οδηγεί σε αρνητικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό E-Money σας. Συνεπώς οφείλετε να είστε βέβαιος ότι έχετε επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων αυτών σχετικών με τις εκάστοτε Απαιτήσεις Πρόσθετου Περιθωρίου, πριν τοποθετήσετε μια Εντολή.

  13.4 Ενδέχεται να επιβάλλουμε όριο δαπανών στον Λογαριασμό E-Money σας (για παράδειγμα το μέγιστο ποσό Μεταφορών ή Συναλλαγών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε μια Ημέρα, ή την μέγιστη έκθεση που μπορείτε να έχετε σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα), και θα σας ενημερώσουμε εάν το πράξουμε.

  13.5 Δεν επιβάλλουμε τέλη ή χρεώσεις για τις Υπηρεσίες μας, πέραν αυτών επί των Μεταφορών σε ίδιο νόμισμα ή των Συναλλαγών, και σε περίπτωση που επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση θα την διαπραγματευτούμε μαζί σας. Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις χρεώσεις μας εκ των προτέρων πριν αποδεχθούμε μια Συναλλαγή ή Μεταφορά.

  13.6 Ωστόσο, τρίτοι ενδέχεται να επιβάλλουν τέλη, χρεώσεις ή φόρους. Για παράδειγμα, μια ανταποκρίτρια τράπεζα η οποία εμπλέκεται στην επεξεργασία της Μεταφοράς σας, σας χρεώνει ένα τέλος για την μεταφορά κεφαλαίων στον Λογαριασμό Δικαιούχου.

  13.7 Οι ισοτιμίες που χρησιμοποιούμε είναι μεταβλητές ισοτιμίες οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς κατά την διάρκεια της ημέρας (προκειμένου για παράδειγμα να απεικονίσουν κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος). Η ισοτιμία που εφαρμόζεται στις πληρωμές σας θα εμφανίζεται στην κίνηση του λογαριασμού σας. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας, η ισοτιμία που θα εφαρμόσουμε στις Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταχρονολογημένων πληρωμών) και τις Συναλλαγές οι οποίες είναι σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του Λογαριασμού E-Money σας, θα είναι η ισοτιμία που ισχύει την στιγμή της επεξεργασίας της πληρωμής σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την ισοτιμία που θα εφαρμοστεί, επικοινωνώντας με τον Εκπρόσωπό σας στην Ebury.

  13.8 Μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή από τον Λογαριασμό E-Money σας διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail:

  13.8.1 Διαδικτυακά: Πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα (χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία εισόδου σας) και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να υποβάλλετε την Εντολή σας.

  13.8.2 Τηλεφωνικά: Οφείλετε να καλέσετε έναν Εκπρόσωπο της Ebury και να προσδιορίσετε την Εντολή σας μαζί με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενδεχομένως ευλόγως ζητηθεί.

  13.8.3 Μέσω E-mail: Οφείλετε να μας αποστείλετε e-mail και να προσδιορίσετε την Εντολή σας.

  13.9 Εάν επιβεβαιώσετε μια Εντολή (και πραγματοποιήσετε Πληρωμή σύμφωνα με το Άρθρο 18) σε μη Εργάσιμη Ημέρα (ή μετά το ωράριο εργασιών μας (το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας)), θα επεξεργαστούμε την Μεταφορά σας την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

  13.10 Θα στείλουμε τα ποσά στον Λογαριασμό του Δικαιούχου που εχετε ορισει.

  13.11 Εάν ο Λογαριασμός Δικαιούχου τηρείται στον ΕΟΧ και είναι σε λίρες Αγγλίας (£), ευρώ (€) ή άλλο νόμισμα του ΕΟΧ, ο πάροχος του λογαριασμού (π.χ. η τράπεζα) θα λάβει τα χρήματα έως το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας αφότου μας ζητήσετε την αποστολή τους. Άλλως, εάν ο Λογαριασμός Δικαιούχου τηρείται εντός του ΕΟΧ (και η συναλλαγή είναι σε νόμισμα χώρας εκτός του ΕΟΧ), ο πάροχος του λογαριασμού θα λάβει τα χρήματα εντός τεσσάρων Εργάσιμων Ημερών αφότου μας ζητήσετε την αποστολή τους.

  13.12 Εάν ο πάροχος του λογαριασμού βρίσκεται εντός του ΕΟΧ και ο Λογαριασμός του Δικαιούχου είναι σε νόμισμα ΕΟΧ, ο πάροχος του λογαριασμού είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να βάλει τα χρήματα στον Λογαριασμό Δικαιούχου αμέσως μετά την λήψη τους. Οι τραπεζικές πρακτικές ενδέχεται να διαφέρουν εάν στείλετε χρήματα σε νόμισμα μη-ΕΟΧ ή σε λογαριασμό εκτός ΕΟΧ – για περισσότερες πληροφορίες για το πότε μια πληρωμή θα πιστωθεί σε έναν τέτοιο λογαριασμό, μπορείτε να ρωτήσετε εμάς τον πάροχο του Λογαριασμού του Δικαιούχου.

  13.13 Σε περίπτωση που μια Μεταφορά που μας ζητήσατε να κάνουμε εντός του ΕΟΧ δεν φθάσει όταν θα έπρεπε να είχε φθάσει, μπορείτε να μας ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο του Λογαριασμού του Δικαιούχου και να του ζητήσουμε να την επεξεργαστεί ως πραγματοποιηθείσα οποτεδήποτε.

  13.14 Ο πάροχος του Λογαριασμού του Δικαιούχου ενδέχεται να εφαρμόσει τις δικές του χρεώσεις στην Μεταφορά.

  13.15 Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε Πληρωμή χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό E-Money σας, το ποσό της Πληρωμής θα αφαιρείται από το υπόλοιπο E-Money σας. Οφείλετε να βεβαιώνεστε ότι διαθέτετε επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό E-Money σας για να καλύψετε το ποσό οποιασδήποτε Συναλλαγής ή Μεταφοράς επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό. Εάν δεν έχετε επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό E-Money σας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναβάλλουμε την ημερομηνία εκτέλεσης της Συναλλαγής ή Μεταφοράς και ενδέχεται να επιβάλλουμε μια χρέωση προκειμένου να καλύψουμε τα έξοδα μας.

  13.16 Μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος, θα σας παρέχουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις συναλλαγές του Λογαριασμού E-Money σας και ένα ιστορικό συναλλαγών, ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να μεταφορτωθούν ως αναφορά η οποία μπορεί να αποθηκευτεί και να αναπαραχθεί αναλλοίωτα.

  13.17 Σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό E-Money θα αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής ο οποίος θα εμφανίζεται στο ιστορικό των συναλλαγών. Οφείλετε να αναφέρετε το εν λόγω αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής όταν επικοινωνείτε με έναν Εκπρόσωπο της Ebury για μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

  13.18 Εκτός εάν άλλως συμφωνήσουμε, θα σας παρέχουμε τις κινήσεις του λογαριασμού κάθε μήνα και χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές πληρωμών με τον λογαριασμό κατά την διάρκεια του μήνα.

  13.19 Οποιαδήποτε εξαργύρωση από τον Λογαριασμό E-Money θα πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που μας γνωστοποιήσατε κατά την αρχική σας εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας και να μπορείτε να ζητήσετε την εξαργύρωση διαδικτυακά, εκτός εάν άλλως συμφωνήσουμε.

  14. ΕΥΘΥΝΗ

  14.1 Μη ικανοποιητική εκτέλεση

  14.1.1 Σε περίπτωση ελαττωματικής ή μη εκτελεσθείσας συναλλαγής από ή προς τον Λογαριασμό E-Money, θα επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το ποσό της πληρωμής και τυχόν σχετικών χρεώσεων τις οποίες πληρώσατε, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Άρθρου 14.

  14.1.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν το σφάλμα οφείλεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποστολέα (για πληρωμές προς τον Λογαριασμό Ε-Money) ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του Δικαιούχου (για πληρωμές από τον Λογαριασμό Ε-Money), εκτός εάν εμείς είμαστε ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

  14.1.3 Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιηθεί προς το λάθος πρόσωπο, ή καθυστερήσει, επειδή μας παρείχατε λανθασμένα στοιχεία, δεν θα φέρουμε ευθύνη αλλά θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ανακτήσουμε το ποσό της πληρωμής. Ενδέχεται να χρεώσουμε εύλογα κόστη για να το πράξουμε.

  14.2 Μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές

  14.2.1 Σε περίπτωση που υπάρχει μια πληρωμή από τον Λογαριασμό E-Money την οποία δεν έχετε εξουσιοδοτήσει, θα επιστρέψουμε άμεσα το ποσό της πληρωμής και τυχόν σχετικών χρεώσεων που πληρώσατε, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Άρθρου 14.

  14.2.2 Σε περίπτωση που είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι ενεργήσατε δολίως, θα ευθύνεστε για όλες τις πληρωμές από τον Λογαριασμό E-Money τις οποίες δεν ήμασταν σε θέση να σταματήσουμε.

  14.2.3 Σε περίπτωση που είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι επιδείξατε βαριά αμέλεια σχετικά με την ασφάλεια του αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης του Προφίλ σας, ή οποιασδήποτε συσκευής την οποία χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, θα ευθύνεστε για τις πληρωμές από τον Λογαριασμό E-Money, αλλά μόνο εάν οι πληρωμές δεν σχετίζονται με σύμβαση εξ αποστάσεως (όπως ορίζονται στον κανονισμό 77(5) των PSRs) και μόνο αφού μας ενημερώσετε ότι μια συσκευή ή τα στοιχεία πρόσβασης έχουν χαθεί, κλαπεί ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα.

  14.2.4 Οφείλετε να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Άρθρου 11.1) εάν αντιληφθείτε την απώλεια, κλοπή ή ακατάλληλη χρήση των στοιχείων πρόσβασης στο Προφίλ σας ή οποιασδήποτε συσκευής χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Προφίλ σας.

  14.2.5 Δεν θα παρέχουμε επιστροφή χρημάτων κατά τα Άρθρα 14.2.2 ή 14.2.3 εάν αμελήσετε να μας γνωστοποιήσετε μια μη εξουσιοδοτημένη ή λανθασμένη συναλλαγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία της Συναλλαγής ή Μεταφοράς. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την συναλλαγή για εσάς (εάν μας το ζητήσετε) και θα επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση για να καλύψουμε τα σχετικά έξοδα.

  15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

  15.1 Ενδέχεται να αναστείλουμε τον Λογαριασμό E-Money ή να περιορίσουμε την λειτουργία του με άλλο τρόπο για εύλογη αιτία που σχετίζεται με την ασφάλεια του Λογαριασμού E-Money ή των χαρακτηριστικών ασφαλείας αυτού, ή εάν ευλόγως υποψιαζόμαστε ότι έλαβε χώρα μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση του Λογαριασμού E-Money ή ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτού έχουν παραβιαστεί.

  15.2 Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε αναστολή ή περιορισμό και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή περιορισμού, και σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση, θα το πράξουμε αμέσως μετά την επιβολή της αναστολής ή του περιορισμού, εκτός εάν αυτό είναι παράνομο ή παραβιάζει τις εύλογες ανάγκες ασφαλείας μας.

  15.3 Θα άρουμε την αναστολή και/ή τον περιορισμό το συντομότερο δυνατό, αφού παύσουν να υφίστανται οι αιτίες της αναστολής και/ή του περιορισμού.

  15.4 Σε περίπτωση που υποπτευόμαστε ή αντιληφθούμε ότι ο Λογαριασμός Ε-Money σας αποτελεί στόχο απάτης ή απειλών ασφαλείας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτουμε για εσάς.

  16. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ E-MONEY

  16.1 Κατόπιν της λύσης της παρούσας Συμβάσεως, εσείς ή εμείς μπορούμε να κλείσουμε τον Λογαριασμό E-Money σας, αφού καταβάλλουμε το τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού E-Money στον κατονομαζόμενο τραπεζικό Λογαριασμό σας.

  16.2 Αφού κλείσει ο Λογαριασμός E-Money, θα καταβάλλουμε οποιοδήποτε άλλο ποσό σας οφείλουμε στον κατονομαζόμενο τραπεζικό λογαριασμό σας (εκτός εάν άλλως συμφωνήσουμε).

  ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

  Σημείωση. Οι Υπηρεσίες Συναλλάγματος που περιγράφονται στο παρόν Μέρος Γ, δεν συνιστούν έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος ή δραστηριότητα υπηρεσιών πληρωμής, συνεπώς δεν υπόκεινται σε ρύθμιση από την FSA δυνάμει των PSRs/EMRs.

  17. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  17.1 Πώς να Τοποθετήσετε και να Επιβεβαιώσετε μια Συναλλαγή

  17.1.1 Μπορείτε να τοποθετήσετε μια Εντολή χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους του Άρθρου 13.8 διαδικτυακώς, τηλεφωνικώς ή μέσω e–mail.

  17.1.2 Αφού λάβουμε την Εντολή σας, θα επιβεβαιώσουμε:

  (α) Το ποσό του Νομίσματος Πώλησης και του Νομίσματος Αγοράς,

  (β) Την ισοτιμία που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε,

  (γ) Τυχόν πληρωμές που οφείλουν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 18

  (δ) Τυχόν Περιθώρια που οφείλονται από εσάς σύμφωνα με το άρθρο 19, και

  (ε) Τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στη Συναλλαγή.

  17.1.3 Κατόπιν της λήψης μιας Εντολής, θα σας παρέχουμε μια Απόδειξη Συναλλαγής και μια Επιβεβαίωση Οδηγίας Πληρωμής, οι οποίες ενδέχεται να παρασχεθούν με ένα μόνο μήνυμα.

  17.1.4 Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά την Απόδειξη Συναλλαγής και την Επιβεβαίωση Οδηγίας Πληρωμής και να μας ενημερώσετε, πριν την Πληρωμή, εάν πιστεύετε ότι κάποιο από τα στοιχεία είναι λανθασμένο. Εάν τοποθετείτε εντολή τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail, οφείλετε να μας ενημερώσετε εντός μιας (1) ώρας από την παραλαβή της Απόδειξης Συναλλαγής και της Επιβεβαίωσης Οδηγίας Πληρωμής. Θα σας παρέχουμε αναθεωρημένη Απόδειξη Συναλλαγής και/ή Επιβεβαίωση Οδηγίας Πληρωμής το συντομότερο δυνατό.

  17.1.5 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων Εντολής Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου (βλέπε Άρθρο 20 κάτωθι), θα εκτελούμε την Συναλλαγή κατόπιν λήψης της Πληρωμής.

  17.1.6 Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια Συναλλαγή που τοποθετήσατε σε εμάς. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν έχουμε ακόμη επεξεργαστεί την Συναλλαγή:

  (α) Μπορείτε να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα στοιχεία του Λογαριασμού του Δικαιούχου (ωστόσο ενδέχεται να χρεώσουμε ένα τέλος για αυτό), ή

  (β) Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορεί να σας επιτρέψουμε να ακυρώσετε τη Συναλλαγή.

  17.1.7 Εάν σας επιτρέψουμε να ακυρώσετε μια Εντολή:

  (α) Εάν έχουμε ήδη λάβει το Ποσό Πληρωμής, θα το επιστρέψουμε στον Λογαριασμό από τον οποίο προήλθε. Ωστόσο, εάν τα Νομίσματα Αγοράς και Πωλήσεως είναι διαφορετικά, θα μετατρέψουμε το Νόμισμα Αγοράς σε Νόμισμα Πώλησης χρησιμοποιώντας μία συμφωνηθείσα ισοτιμία τη στιγμή της ακύρωσης, το οποίο σημαίνει ότι το ποσό που θα σας επιστρέψουμε ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το Αρχικό Ποσό Πληρωμής,

  (β) Δεν θα σας επιστρέψουμε τυχόν τέλη που μας έχετε καταβάλει, και

  (γ) Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να καταβάλετε ένα πρόσθετο τέλος για το οποίο συμφωνούμε μαζί σας τη στιγμή που σας επιτρέπουμε την ακύρωση.

  17.2 Αναστολή ή Ακύρωση Συναλλαγής

  17.2.1 Ενδέχεται να απορρίψουμε, αναστείλουμε, αγνοήσουμε ή ακυρώσουμε μια Συναλλαγή, ή να αρνηθούμε να εκδώσουμε μια Απόδειξη Συναλλαγής, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, για οποιονδήποτε εκ των ακόλουθων λόγων

  (α) Εάν (κατά την εύλογη άποψή μας) η Εντολή είναι ασαφής,

  (β) Εάν (κατά την εύλογη άποψή μας) η Εντολή δεν εξουσιοδοτήθηκε από Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο,

  (γ) Εάν είστε Αφερέγγυος,

  (δ) Εάν παραβιάζετε οποιαδήποτε ουσιώδη δήλωση ή εγγύηση ή αν άλλως αθετείτε την παρούσα σύμβαση,

  (ε) Εάν δύναται ειδάλλως να παραβιάσουμε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο Εφαρμοστέους Νόμους ή να διακινδυνεύουμε νομικές ενέργειες από ρυθμιστική ή άλλη Αρχή,

  (στ) Εάν η Συναλλαγή ενδέχεται να συνδέεται με δραστηριότητες που παραβιάζουν Εφαρμοστέους Νόμους,

  (ζ) Εάν αμελήσατε να πραγματοποιήσετε Πληρωμή όταν αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη ή αν άλλως αθετείτε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχετε με εμάς,

  (η) Εάν αμελήσατε να μας παράσχετε επαρκείς πληροφορίες για να πραγματοποιήσουμε τη Συναλλαγή, και

  (θ) Η Συναλλαγή βρίσκεται πέραν της διάθεσής μας για ανάληψη κινδύνου που συνδέεται με οικονομικό έγκλημα.

  17.2.2 Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον λόγο άρνησης, ακύρωσης ή καθυστέρησης μιας Συναλλαγής (εάν μας το επιτρέπει ο νόμος) και επίσης, εάν είναι δυνατό, τους λόγους για τους οποίους το πράξαμε και πώς να διορθώσετε τυχόν πρακτικά σφάλματα που οδήγησαν στην ενέργειά μας.

  17.2.3 Εάν ακυρώσουμε μια Συναλλαγή αφού παραλάβουμε την Πληρωμή, θα επιστρέψουμε το σχετικό ποσό και τυχόν σχετικά τέλη που λάβαμε (αφαιρουμένου του ευλόγου κόστους μας) στον λογαριασμό από τον οποίο εστάλη.

  18. ΠΛΗΡΩΜΗ

  18.1 Οφείλετε να καταβάλλετε το πλήρες Ποσό Πληρωμής σε μας από τον Λογαριασμό E-Money σας, το αργότερο έως και την Ημερομηνία Παράδοσης. Εάν δεν έχουμε λάβει το Ποσό Πληρωμής έως την Ημερομηνία Παράδοσης (η οποιασδήποτε συμφωνηθείσας αλλαγής της Ημερομηνίας Παράδοσης σύμφωνα με το Άρθρο 19.7), ενδέχεται:

  18.1.1 να αρνηθούμε να πραγματοποιήσουμε την Συναλλαγή, και/ή

  18.1.2 Να προβούμε σε Κλείσιμο της Συναλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 21.

  Αδυναμία πραγματοποίησης της Πληρωμής σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 18 συνιστά ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

  18.2 Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος και ένδικου βοηθήματος ή μέσου στην διάθεσή μας δυνάμει των Εφαρμοστέων Νόμων, ενδέχεται να χρεώσουμε, για οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, τόκο υπερημερίας 4% πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας, εκτός εάν αυτός ο τόκος υπερβαίνει τον τυχόν ανώτατο επιτρεπόμενο με βάση τους Εφαρμοστέους Νόμους, οπότε και ο τόκος υπερημερίας θα ισούται με αυτόν τον ανώτατο επιτρεπόμενο. Ο εν λόγω τόκος θα ωριμάζει καθημερινώς από την ημερομηνία της οφειλής έως ότου εξοφληθεί πλήρως το οφειλόμενο ποσό με εκκαθαρισμένα κεφάλαια.

  19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

  19.1 Εάν επιθυμείτε να συνάψετε Προθεσμιακό Συμβόλαιο ενδέχεται να σας ζητήσουμε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή Περιθωρίου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή της Απόδειξης Συναλλαγής από εσάς.

  19.2 Από καιρού εις καιρόν, κατά την διάρκεια του Προθεσμιακού Συμβολαίου, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να καταβάλλετε πρόσθετο Περιθώριο (υποβάλλοντας Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου) προκειμένου να διατηρηθεί η σχετική αξία του Νομίσματος Αγοράς.

  19.3 Σε περίπτωση Απαίτησης Πρόσθετου Περιθωρίου, οφείλετε να καταβάλλετε το σχετικό πρόσθετο Περιθώριο στον Κατονομαζόμενο Λογαριασμό μας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το αίτημά μας, από τον Λογαριασμό E-Money σας και/ή με άλλα μέσα.

  19.4 Εάν δεν καλύψετε την Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου, ενδέχεται να ακυρώσουμε το Προθεσμιακό Συμβόλαιο με άμεση ισχύ ή με Κλείσιμο.

  19.5 Οποιοδήποτε Περιθώριο καταβλήθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας θα καταβάλλεται σε εμάς για σκοπούς εξασφάλισης ή κάλυψης όλων των τρεχουσών ή μελλοντικών, πραγματικών, ενδεχόμενων ή δυνητικών υποχρεώσεών σας προς εμάς, δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως ή άλλως. Θα αναλάβουμε πλήρη κυριότητα του εν λόγω Περιθωρίου και δεν θα κρατήσουμε οποιοδήποτε Περιθώριο για λογαριασμό σας (είτε ως εμπίστευμα είτε άλλως) και θα μπορούμε να το διαχειριστούμε ως δικό μας. Σε περίπτωση αφερεγγυότητάς μας, θα κατατάσσεστε ως γενικός πιστωτής μας σχετικά με το εν λόγω Περιθώριο που μας καταβάλλατε.

  19.6 Θα σας οφείλουμε χρέος που ισούται με το ποσό του Περιθωρίου που λάβαμε, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων συμψηφισμού ή άλλων όρων της παρούσας Συμβάσεως ή του γενικού δικαίου. Θα σας καταβάλλουμε όλο ή μέρος του ποσού του Περιθωρίου που μας οφείλετε (π.χ. κατόπιν πραγματοποίησης μιας Συναλλαγής) δυνάμει του παρόντος άρθρου, στον βαθμό που θεωρούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το ποσό του Περιθωρίου που μας μεταφέρατε υπερβαίνει το ποσό που απαιτούμε για να εξασφαλίσουμε ή να καλύψουμε τις τρέχουσες ή μελλοντικές, πραγματικές, ενδεχόμενες ή δυνητικές υποχρεώσεις σας προς εμάς, δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως ή άλλως.

  19.7 Μπορείτε να μας ζητήσετε να επισπεύσουμε (προ-παραδώσουμε) την Ημερομηνία Παράδοσης ή να μεταθέσουμε (αναβάλλουμε) την Ημερομηνία Παράδοσης για ολόκληρη την Προθεσμιακή σας Σύμβαση ή για μέρος αυτής. Ενδέχεται να συμφωνήσουμε με το εν λόγω αίτημα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν συμφωνήσουμε, αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να προσαρμόσουμε το Ποσό Πληρωμής προκειμένου να αντιστοιχεί στην νέα Ημερομηνία Παράδοσης.

  20. ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ

  20.1 Θα εκτελούμε μια Εντολή Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου όταν επιτυγχάνουμε την ισοτιμία που ορίσατε εσείς εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.

  20.2 Εάν η τελευταία ημέρα του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος είναι μη Εργάσιμη Ημέρα η Εντολή Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου θα λήγει την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

  20.3 Μπορείτε να ακυρώσετε μια Εντολή Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου οποτεδήποτε (τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail), μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνηθείσα ισοτιμία από εμάς.

  20.4 Κατόπιν επιτυχούς εκτέλεσης μιας Εντολής Διαπραγμάτευσης Εντός Περιορισμένου Ορίου, θα σας παρέχουμε μια Απόδειξη Συναλλαγής η οποία αναφέρει τα στοιχεία της Συναλλαγής.

  20.5 Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να επιτύχουμε την συμφωνηθείσα ισοτιμία εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα επιτευχθεί η ισοτιμία.

  21. ΚΛΕΙΣΙΜΟ

  21.1 Ενδέχεται να Κλείσουμε μια συγκεκριμένη Συναλλαγή ή όλες τις τρέχουσες Συναλλαγές που έχετε σε εμάς, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε:

  21.1.1 εάν αδυνατείτε να πραγματοποιήσετε εμπρόθεσμα οποιαδήποτε Πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής Περιθωρίου,

  21.1.2 εάν αδυνατείτε να παρέχετε πληροφορίες που σας ζητήσαμε ή οποιαδήποτε εγγύηση/δήλωση που μας δώσατε είναι ή καθίσταται, κατά την άποψη μας, ουσιωδώς ανακριβής, εσφαλμένη ή παραπλανητική,

  21.1.3 σε περίπτωση θανάτου σας ή απώλειας δικαιοπρακτικής ικανότητας,

  21.1.4 σε περίπτωση που είστε Αφερέγγυος,

  21.1.5 εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια (ή παραλείψετε να πράξετε κάτι) η οποία μας καθιστά υπεύθυνους παραβίασης των νομικών ή κανονιστικών μας υποχρεώσεων,

  21.1.6 εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως καταστεί παράνομη,

  21.1.7 εάν αθετήσετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία με τους Συνεραγάτες μας,

  21.1.8 εάν λύσετε την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 9, ή

  21.1.9 η Συναλλαγή βρίσκεται πέραν της διάθεσής μας για ανάληψη κινδύνου που συνδέεται με οικονομικό έγκλημα.

  21.2 Μπορείτε να μας ζητήσετε να κλείσουμε μια συγκεκριμένη Συναλλαγή ή τρέχουσες Συναλλαγές, ειδοποιώντας μας γραπτώς. Εάν σας επιτρέψουμε να Κλείσετε:

  21.2.1 θα εξαγοράσουμε το νόμισμα που αγοράσαμε για εσάς όταν αρχίσατε την Συναλλαγή, στις ισχύουσες ισοτιμίες της αγοράς. Εάν η αξία του Νομίσματος Αγοράς ισχυροποιήθηκε, αυτό σημαίνει ότι θα υποστείτε απώλεια στην Συναλλαγή και θα ευθύνεστε έναντί μας για το ποσό της απώλειας (καθώς και για κάθε κόστος με το οποίο επιβαρυνθήκαμε),

  21.2.2 δεν θα σας καταβάλλουμε κέρδη που τυχόν προκύπτουν από το Κλείσιμο,

  21.2.3 αναγνωρίζετε ότι το ποσό τυχόν απώλειας που επήλθε κατά το Κλείσιμο μιας Συναλλαγής είναι ένα χρέος που οφείλεται από εσάς και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε άμεσα το συνολικό ποσό τυχόν απώλειας (μαζί με αυτό τυχόν εξόδων) από τον Λογαριασμό E-Money σας,

  21.2.4 εάν το ποσό που ζητούμε να ανακτήσουμε υπερβαίνει το ποσό τυχόν Περιθωρίων ή διαθέσιμων κεφαλαίων στον Λογαριασμό E-Money σας, οφείλετε να καταβάλλετε την διαφορά εντός (7) ημερών κατόπιν της γνωστοποίησης του συνολικού οφειλόμενου ποσού,

  21.2.5 ενδέχεται να σας χρεώσουμε τόκους υπερημερίας για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό μετά το Κλείσιμο, με επιτόκιο 4% πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας. Ο τόκος θα ωριμάζει και θα υπολογίζεται καθημερινώς και το ποσό θα ανατοκίζεται μηνιαίως από την ημερομηνία της οφειλής έως ότου εξοφλήσετε πλήρως το οφειλόμενο ποσό, και

  21.2.6 θα σας αποστείλουμε γραπτή κατάσταση αναλύοντας το ποσό τυχόν κεφαλαίων που μας οφείλετε και το ποσό τυχόν κεφαλαίων που παρακρατήθηκαν από εμάς.

  Μέρος Δ: ΓΕΝΙΚΑ

  22. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  22.1 Η Ebury Partners UK Limited είναι μια εταιρεία συσταθείσα στην Αγγλία & την Ουαλία (Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 07088713), η νόμιμη έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό Victoria 100, Λονδίνο, SW1E 5JL, αδειοδοτημένη ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 (FRN: 900797).

  22.2 Ουδείς ρητός όρος της παρούσας Συμβάσεως (ή οποιοσδήποτε όρος υπονοείται στο πλαίσιο αυτής) είναι εκτελεστός δυνάμει του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 ή άλλως, από πρόσωπο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος αυτής.

  22.3 Ενδέχεται να συμφωνήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μία ή περισσότερες γλώσσες ανάλογα με τη τοποθεσία του αντιπροσώπου της Ebury που παρέχει υπηρεσίες σε εσάς. Η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται από την Ebury για την διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων είναι η αγγλική, και επομένως αν δεν συμφωνήσουμε ρητώς κάτι διαφορετικό, η επικοινωνία από εσάς σε εμάς (ιδίως οι ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου, η αλληλογραφία και η έγγραφη τεκμηρίωση) πρέπει να πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

  22.4 Ενδέχεται να ακούμε ή να καταγράφουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις μαζί σας (ή με τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπά σας) κι εσείς μας παρέχετε την έγκρισή σας να ακούμε και να καταγράφουμε αυτές τις κλήσεις, προκειμένου:

  22.4.1 να ελέγχουμε ότι εκτελούμε τις οδηγίες σας σωστά και ότι συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις,

  22.4.2 να διευκολύνουμε τον εντοπισμό ή την πρόληψη απάτης ή άλλων αδικημάτων,

  22.4.3 να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, και

  22.4.4 στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, να τα χρησιμοποιήσουμε σε δικαστικές διαδικασίες.

  22.5 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμβάσεως απαγορευθεί ή κριθεί άκυρο από δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή, το υπόλοιπο αυτής θα παραμένει εν ισχύ.

  22.6 Ενδέχεται να επιλέξουμε να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας και να καταστήσουμε αυτό συμβατικώς δεσμευτικό για εμάς, αποστέλλοντας σας ειδοποίηση όπου δηλώνεται ρητώς ότι επιλέξαμε να το πράξουμε κατά την έννοια του παρόντος όρου της Συμβάσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν επιλέξουμε να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, επιφυλασσόμαστε να το πράξουμε αργότερα.

  22.7 Ενδέχεται:

  22.7.1 να εκχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, και

  22.7.2 να μεταβιβάσουμε, εν όλω ή εν μέρει, (μέσω ανανέωσης σύμβασης ή άλλως) τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο (Εκδοχέα), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση των υποχρεώσεών μας δεν θα τίθεται σε ισχύ έως ότου ο Εκδοχέας σας επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Συμβάσεως.

  22.8 Σε περίπτωση αφερεγγυότητάς μας, θα διορίζεται τρίτος διαχειριστής και – στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους – θα δικαιούται να διαχειριστεί τυχόν εκκρεμούσες Μεταφορές, Συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας Κλεισίματος) και να διαχειριστεί τυχόν καταβληθείσες ή οφειλόμενες Πληρωμές.

  22.9 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

  22.10 Οι νόμοι της χώρας κατοικίας σας θα διέπουν τυχόν νομικά ζητήματα σχετικά με τους παρόντες Όρους, και σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σας όσον αφορά την σύναψη της παρούσας Συμβάσεως, π.χ. εάν διαμένετε στην Αγγλία, θα ισχύει το Αγγλικό Δίκαιο.

  22.11 Τα δικαστήρια της χώρας κατοικίας σας μπορούν να κρίνουν οποιοδήποτε νομικό ζήτημα που σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση.

  Προσάρτημα Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: Ebury Partners UK Limited – Λογαριασμοί Συναλλάγματος της Ebury

  Οι παρόντες όροι χρήσης (οι “Όροι”) αποτελούν προσάρτημα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ebury (η «Σύμβαση») ανάμεσα σε εσάς και την Ebury Partners UK Limited (“εμείς”, “εμάς”, “μας”). Οι παρόντες Όροι δεν είναι ξεχωριστοί ούτε ανεξάρτητοι από τη Σύμβαση και αυτό το προσάρτημα αποτελεί συμφωνία πλαισίου που παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς συναλλάγματος σας. Εάν έχετε ήδη συνάψει αυτή τη Σύμβαση, θα εξακολουθήσει να ισχύει για εσάς. Οι λογαριασμοί συναλλάγματος μπορούν να παρασχεθούν από την Ebury ή από μια από τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες της Ebury. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ebury. Οποιοσδήποτε ορισμός χρησιμοποιούμε παρακάτω είναι ο ίδιος με εκείνους που ορίζονται στη Σύμβαση.

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOI ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

  Μπορείτε να διατηρείτε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς συναλλάγματος σε εμάς, ο οποίος αποτελείται από έναν αριθμό λογαριασμού και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για την αποδοχή κεφαλαίων σε ένα δεδομένο νόμισμα. Αυτά τα στοιχεία λογαριασμού αποτελούν μια διεύθυνση δρομολόγησης για τον Λογαριασμό E-money σας. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που αποστέλλονται στους εν λόγω λογαριασμούς συναλλάγματος θα συμφιλιώνονται με το υπόλοιπό του Λογαριασμού E-money που διατηρείτε στην Ebury.
  Τα κεφάλαια που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών συναλλάγματος σας θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τα άλλα κεφάλαια που διατηρείτε σε εμάς (βλ. Άρθρο 13 της Σύμβασης).
  Προτού σας παρέχουμε τους λογαριασμούς συναλλάγματος σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες ή τεκμηρίωση των ήδη υπαρχόντων, για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές που υπαγόμαστε ή με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Οφείλεται να μας παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  Είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των φόρων και των σχετικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να υποχρεωθείτε να καταβάλετε (σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία) ως αποτέλεσμα της είσπραξης κεφαλαίων στους λογαριασμούς συναλλάγματος σας. Εάν έχετε απορίες ως προς τις υποχρεώσεις σας, πρέπει να ζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές από φοροτεχνικό.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

  Η επιλεξιμότητα χρήσης των Λογαριασμών Συναλλάγματος υπόκεινται σε αλλαγή και εξαρτώνται από ορισμένους περιορισμούς ανά χώρα και από την ισχύουσα νομοθεσία.

  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

  Μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία των εκχωρηθέντων Λογαριασμών Συναλλάγματος σε τρίτους, έτσι ώστε να μπορούν να σας στέλνουν κεφάλαια σε ένα δεδομένο νόμισμα. Σας επισημαίνεται ότι οι νομισματικές μονάδες που υποστηρίζονται υπόκεινται σε αλλαγή και ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς. Φροντίστε να συμβουλευτείτε οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο της Ebury, για να πληροφορηθείτε αν υποστηρίζεται η νομισματική μονάδα που αναμένεται να λάβετε και επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς συναλλάγματός σας.

  Μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές από τους εξής τρίτους εάν είστε εταιρικός πελάτης:
  ● τους πελάτες σας;
  ● πωλητές ή άλλους εμπορικούς εταίρους;
  ● τις θυγατρικές σας ή άλλα νομικά πρόσωπα εντός του ομίλου εταιρειών σας; ή/και
  ● εάν δραστηριοποιείστε στην πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου, από εγκεκριμένες ηλεκτρονικές αγορές ή πύλες πληρωμής (Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται οι πωλήσεις σας είναι εγκεκριμένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσετε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας, ο οποίος θα μπορεί να σας βοηθήσει).

  Μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές από τους εξής τρίτους εάν είστε ιδιώτης πελάτης:
  ● την οικογένεια και τους φίλους σας;
  ● τον εργοδότη σας;
  ● άλλον τρίτο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ebury.

  Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογαριασμό Συναλλάγματος σας:
  ● για την πραγματοποίηση πάγιων εντολών;
  ● για τη λήψη πληρωμών από βραχυπρόθεσμους δανειστές.

  Για ορισμένα εισερχόμενα κεφάλαια, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει της Ισχύουσας Νομοθεσίας): για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφα τιμολογίων για μία ή περισσότερες εισερχόμενες πληρωμές.
  Είναι σημαντικό εσείς ή ο τρίτος (κατά περίπτωση) να εισάγετε τα σωστά στοιχεία λογαριασμού συναλλάγματος κατά την εκτέλεση της πληρωμής για την εισερχόμενη μεταφορά. Μόλις λάβουμε τα κεφάλαια, θα εκδώσουμε την αντίστοιχη αξία ηλεκτρονικού χρήματος, ώστε να πιστωθεί στον Λογαριασμού E-Money σας.
  Εάν εσείς ή ο τρίτος εισάγετε εσφαλμένα στοιχεία λογαριασμού συναλλάγματος όσον αφορά την πληρωμή και, ως εκ τούτου, δεν λάβουμε τα κεφάλαια, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε.
  Εάν λαμβάνετε κεφάλαια σε νόμισμα διαφορετικό από τα στοιχεία του λογαριασμού συναλλάγματος σας, η τράπεζα προορισμού μπορεί να εφαρμόσει ισοτιμία μετατροπής νομίσματος. Η Ebury δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής.
  Εάν λαμβάνετε κεφάλαια σε μη υποστηριζόμενο νόμισμα, η συναλλαγή ενδέχεται να απορριφθεί και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνοι γι’ αυτό.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

  Είστε επιλέξιμοι για λογαριασμό συναλλάγματος εάν:

  ● τηρείτε σε εμάς Λογαριασμό E-Money; και
  ● δεν ασκείτε «Αποκλειόμενες Δραστηριότητες», όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.

  Η Ebury διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει λογαριασμούς συναλλάγματος.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  Οι πληρωμές που γίνονται στον λογαριασμό συναλλάγματος σας ενδέχεται να υπόκεινται σε αναστροφή, για παράδειγμα εάν ένας από τους πελάτες σας ασκήσει τα δικαιώματά του ακύρωσης. Εάν λάβουμε κάποιο τέτοιο αίτημα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το σχετικό ποσό από τον Λογαριασμό E-Money σας και να το επιστρέψουμε στον πληρωτή ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή.

  Οι πληρωμές που προέρχονται από το εξωτερικό από εσάς ή από έναν τρίτο δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα Ταχύτερης Πληρωμής. Σε περίπτωση που λάβουμε οποιεσδήποτε πληρωμές από το εξωτερικό σε λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε λίρα Μεγάλης Βρετανίας, θα επιστραφούν και θα πιστωθούν στον λογαριασμό προέλευσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος που οφείλεται σε αυτό.

  ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

  Αν είτε εσείς είτε εμείς καταγγείλουμε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, οι παρόντες Όροι δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση θα παύσει να ισχύει.
  Ειδάλλως, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό συναλλάγματος σας χωρίς προειδοποίηση εάν:

  ● παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους (ή οποιαδήποτε άλλη συναφή σύμβαση): για παράδειγμα, αν διαπιστώσουμε ότι ασκείτε Αποκλειόμενες Δραστηριότητες;
  ● υποχρεούμεθα ή μας ζητηθεί να το πράξουμε από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή; ή
  ● γνωρίζουμε ή έχουμε εύλογες υποψίες ότι παραβιάζετε την Ισχύουσα Νομοθεσία (ή είναι πιθανόν να προκαλέσετε η Ebury να την παραβιάσει), συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που αφορά την απάτη ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  Μπορούμε επίσης, κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε τους λογαριασμούς συναλλάγματος σας (ή να περιορίσουμε τη λειτουργικότητά τους) εάν νομίζουμε ότι έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο ή έχουμε άλλες ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναστείλουμε τη δυνατότητά σας να δέχεστε κεφάλαια σε ορισμένα νομίσματα.
  Θα σας ειδοποιήσουμε για την αναστολή, εάν αυτό είναι δυνατόν. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αναστολή ή περιορισμό και για τους λόγους αυτής της αναστολής ή του περιορισμού, μόλις μπορέσουμε, είτε προτού τεθεί σε ισχύ η αναστολή ή ο περιορισμός, είτε αμέσως μετά, εκτός εάν η ειδοποίηση θα ήταν παράνομη ή θα έθετε σε κίνδυνο τα μέτρα ασφαλείας μας.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

  ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Δεν θα καταστήσουμε τους λογαριασμούς συναλλάγματος διαθέσιμους σε επιχειρήσεις ή δε θα υποστηρίξουμε συναλλαγές που συνδέονται με:
  ● Παράνομα Ναρκωτικά & Σύνεργα Χρήσης Ναρκωτικών;
  ● Συνταγογραφούμενα Φάρμακα από μη αδειοδοτημένα ή διαδικτυακά φαρμακεία;
  ● Υπηρεσίες Λαχείων ή Τυχερών Παιγνιδιών χωρίς άδεια;
  ● Περιεχόμενο κατάλληλο μόνο για ενήλικες;
  ● Πλαστά Έγγραφα;
  ● Προϊόντα και Υπηρεσίες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα / Παραποιημένα Εμπορεύματα;
  ● Δάνεια βάσει Αναμενόμενων Μελλοντικών Εσόδων και Ενεχυροδανειστήρια; ή
  ● Κρυπτονομίσματα.
  ● Κάθε άλλη δραστηριότητα που θεωρείται παράνομη.

  Ebury Partners UK Ltd
  3ος Όροφος, οδός Victoria 100 | Λονδίνο SW1E 5JL
  Τηλ +44 (0) 20 3872 6670
  info@ebury.com | ebury.com