Όροι και Προϋποθέσεις

Ebury Markets

  ΜΕΡΟΣ A: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ EBURY PARTNERS MARKETS LTD

  Σημείωση: Oι παρόντες όροι θα εφαρμόζονται εάν επιλέξετε να διαπραγματευθείτε μαζί μας Προϊόντα Συναλλάγματος τα οποία διέπονται από την νομοθεσία «MiFID» (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) της ΕΕ.

  1. Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

  1.1 Η παρούσα Σύμβαση της Ebury Partners Markets Ltd (η «Σύμβαση Ebury Markets »), συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων όπως εκάστοτε τροποποιούνται, περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την σχέση μεταξύ του προσώπου (το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του επαγγέλματος το οποίο ασκεί) το οποίο κατονομάζεται στο Έντυπο Αίτησης (ο «Πελάτης», «εσείς», «σας») και της Ebury Partners Markets Ltd («Ebury Markets» «εμάς», «εμείς», «μας»), που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

  1.2 Η Ebury Markets είναι μια ιδιωτική ανώνυμος εταιρεία (private limited company[GK1]) συσταθείσα στην Αγγλία και την Ουαλία (αριθμός μητρώου εταιρείας 10841975), εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς [Financial Conduct Authority] («FCA») αριθμός αδείας 784063. Η καταχωρημένη διεύθυνση μας είναι Οδός Victoria 80-100, Cardinal Place, Λονδίνο, Αγγλία, SW1E 5JL.

  1.3 Δυνάμει της παρούσας συμβάσεως Ebury Markets θα σας παρέχουμε, αποκλειστικά σε βάση εκτέλεσης, την δυνατότητα να :

  (a) πραγματοποιείτε συναλλαγές σε συνάλλαγμα που αφορούν προϊόντα τα οποία συνιστούν χρηματοπιστωτικά μέσα για τους σκοπούς της MiFID II (ως ορίζονται κάτωθι), συμπεριλαμβανομένων των Προθεσμιακών Συμβάσεων (Forward Contracts) και των NDF ως ορίζονται εν συνεχεία ή άλλων προϊόντων τα οποία συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων από καιρού εις καιρόν, και

  (b) να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσω των Ebury Partners σε έναν ή περισσότερους Δικαιούχους που κατονομάζονται από εσάς, αναφορικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο Άρθρο 1.3(a), συλλογικά οι «Υπηρεσίες».

  1.4 Συνάπτοντας την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συνάψει ανεξάρτητη σύμβαση με την Ebury Partners UK Limited («Ebury Partners») για την παροχή ενός λογαριασμού E-money (Ηλεκτρονικού Χρήματος), άλλων σχετικών υπηρεσιών πληρωμής και υπηρεσιών συναλλάγματος (η «Σύμβαση Ebury Partners »).

  1.5 Εκτός εάν άλλως ορίζεται κάτωθι, η παρούσα Σύμβαση Ebury Markets ενσωματώνει δια παραπομπής τους όρους της Συμβάσεως Ebury Partners ως οι παραπομπές σε «Ebury» «εμάς», “εμείς», «μας» στην Σύμβαση Ebury Partners να ήταν παραπομπές στην Ebury Markets και οι παραπομπές στον «Πελάτη» «εσάς» «σας» να ήταν σε εσάς, και οι παραπομπές σε Συναλλαγές ή Εντολές στην Σύμβαση Ebury Partners να ήταν παραπομπές σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Ebury Markets, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε Προθεσμιακής Συμβάσεως ή Μη Παραδοτέας Προθεσμιακής Συμβάσεως (NDF), και δια της παρούσης συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες θα σας παρέχονται από την Ebury Markets με τους εν λόγω όρους εκτός εάν άλλως προβλέπεται εν συνεχεία και με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που προσδιορίζονται εν συνεχεία .

  1.6 Σε περίπτωση τυχόν συγκρούσεως κατά την ερμηνεία των όρων της Συμβάσεως Ebury Partners και των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets που προσδιορίζονται εν συνεχεία (σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών από την Ebury Markets), οι σχετικοί όροι της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets θα υπερισχύουν των όρων της Συμβάσεως Ebury Partners.

  1.7 Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της παρούσας Συμβάσεως Ebury Partners σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών από την Ebury Markets) δεν θα επηρεάζουν την παροχή των Υπηρεσιών από την Ebury Partners στον Πελάτη δυνάμει της Συμβάσεως Ebury Partners και τίποτα στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets δύναται να ερμηνευθεί ως τροποποίηση των όρων που ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών στον Πελάτη από την Ebury Partners.

  1.8 Οι Προθεσμιακές Συμβάσεις και οι NDF που διαπραγματεύονται από την Ebury Markets συνιστούν παράγωγα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (Over The Counter) εκτός ενός Τόπου Διαπραγμάτευσης, ήτοι η Ebury Markets είναι πάντοτε ο κύριος αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής σας και οιαδήποτε Προθεσμιακή Σύμβαση ή NDF την οποία συνάπτετε με την Ebury Markets μπορεί να κλειστεί μόνο με την Ebury Markets.

  1.9 Αποδέχεστε ότι συναλλαγές σε παράγωγα που βασίζονται σε ισοτιμίες συναλλάγματος ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου και ότι έχετε εξοικειωθεί επαρκώς με την Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου της Ebury, η οποία ενδέχεται να ενημερώνεται από καιρού εις καιρόν, για περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους διαπραγμάτευσης με παράγωγα προϊόντα. Η τρέχουσα έκδοση Δήλωσης Γνωστοποίησης Κινδύνου, όπως ισχύει κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets και είναι επίσης διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

  1.10 Δια της παρούσης συναινείτε στην παροχή των ακόλουθων στοιχείων από την Ebury Markets, μέσω ιστοτόπου ή άλλων μέσων):

  (a) γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ebury Markets και τις υπηρεσίες αυτής,

  (b) πληροφορίες σχετικά με την φύση και τους κινδύνους των Προθεσμιακών Συμβάσεων και των NDF,

  (c) πληροφορίες σχετικά με την διακράτηση Χρημάτων Πελατών

  (d) πληροφορίες σχετικά με κόστη και σχετικές χρεώσεις,

  (e) πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της Ebury Markets’, την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες πολιτικές της Ebury Markets, και

  (f) όπου επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους, οιαδήποτε άλλη πληροφορία οφείλει να σας παρέχεται σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους ή ρυθμίσεις.

  1.11 Τίποτε στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets δύναται να ερμηνευθεί ως αποκλεισμός ή περιορισμός υποχρεώσεων ή ευθυνών για τις οποίες ευθυνόμαστε έναντι σας σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

  2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  2.1 Εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets, οι λέξεις και οι εκφράσεις που προσδιορίζονται στην Σύμβαση Ebury Partners θα έχουν την ίδια σημασία όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets.

  2.2 Στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets οι ακόλουθες φράσεις θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

  (a) «Εφαρμοστέοι Νόμοι» σημαίνει οιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, νομοθετική πράξη, ρύθμιση ή νομικώς δεσμευτική απαίτηση ή διαταγή, όπως ερμηνεύονται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ρυθμιστική πολιτική, κατευθυντήριες γραμμές ή τον κώδικα του κλάδου, τα οποία αφορούν έναν εκ των συμβαλλομένων ή το σχετικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων (όπως τροποποιούνται εκάστοτε) (i) της FSMA, (ii) των κανονισμών της FCA, (iii) της MiFID II, (iv) της MiFIR; (v) της EMIR; (vi) των Κανονισμών περί Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες του ΗΒ του 2017, (vii) του Νόμου περί Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2002, του Αντιτρομοκρατικού Νόμου του ΗΒ του 2000 (όπως τροποποιείται), και (viii) των Βρετανικών και διεθνών καθεστώτων οικονομικών κυρώσεων.

  (b) «Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης» σημαίνει την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της Ebury Markets όπως εκάστοτε αυτή τροποποιείται.

  (c) «Δήλωση Γνωστοποίησης Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης» σημαίνει την σύνοψη της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης της Ebury Markets, όπως εκάστοτε αυτή τροποποιείται , η τρέχουσα έκδοση της οποίας (την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2.

  (d) «Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» σημαίνει τον Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

  (e) «Κατηγοριοποίηση πελατών» σημαίνει την κατηγοριοποίηση σας ως Ιδιώτης Πελάτης, Επαγγελματίας Πελάτης ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τους κανόνες της FCA.

  (f) «Χρήματα Πελατών» σημαίνει όλα τα χρήματα που κρατούνται από την Ebury Markets και για τα οποία ισχύουν οι Κανόνες για τα Χρήματα Πελατών.

  (g) «Λογαριασμός Χρημάτων Πελάτη» σημαίνει ένα λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα για σκοπούς διακρατήσεως Χρημάτων Πελατών στο όνομα της και ο οποίος χαρακτηρίζεται ως λογαριασμός πελάτη.

  (h) «Κανόνες για τα Χρήματα Πελατών» σημαίνει τα κεφάλαια 7 και 7A του Client Assets Sourcebook (εγχειρίδιο περιουσιακών στοιχείων πελάτη) της FCA και οιοδήποτε άλλο Κανόνα της FCA που διέπει την διακράτηση Χρημάτων Πελατών.

  (i) «Λογαριασμός E-Money» σημαίνει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος τον οποίο σας παρέχει Ebury Partners και ο οποίος οφείλει να τηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δίεπουν την σχέση μεταξύ σας και της Ebury Partners.

  (j) «Ebury Partners» σημαίνει την Ebury Partners UK Limited, η νόμιμη έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό Victoria 100, Λονδίνο, SW1E 5JL, εξουσιοδοτημένη ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την FCA με αριθμό μητρώου FCA 900797.

  (k) «Σύμβαση Ebury Partners» σημαίνει την σύμβαση που συνάπτεται με την Ebury Partners για την παροχή υπηρεσιών συναλλάγματος, Ηλεκτρονικού Χρήματος και σχετικών υπηρεσιών.

  (l) «Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος» σημαίνει έναν δυνητικό ή εξ’ορισμού επιλέξιμο αντισυμβαλλόμενο όπως ορίζεται στους κανόνες της FCA

  (m) «EMIR» σημαίνει τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

  (n) «Αρχικό Περιθώριο EMIR» σημαίνει την απαιτούμενη ασφάλεια που οφείλει να καταβληθεί προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες και μελλοντικές εκθέσεις σύμφωνα με τον EMIR και του Κανονισμού περί Περιθωρίου EMIR.

  (o) «Κανονισμός περί Περιθωρίου ΕMIR» σημαίνει τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2016 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

  (p) «Περιθώριο διαφορών αποτίμησης ΕMIR» σημαίνει οιοδήποτε ποσό που οφείλει να καταβάλλει οιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets στον αντισυμβαλλόμενο του, ως αποτέλεσμα καθημερινής αποτίμησης σε αγοραίες αξίες (marking-to-market) εκκρεμών Προθεσμιακών Συμβάσεων και NDF σύμφωνα με τον EMIR και τον Κανονισμό περί Περιθωρίου ΕMIR.

  (q) «Κανόνες FCA» σημαίνει τους κανόνες και τους κανονισμούς που επιβάλλονται από την FCA και οι οποίοι προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο της FCA.

  (r) «FSMA» σημαίνει τον Νόμο περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000.

  (s) «Προθεσμιακή Σύμβαση» σημαίνει μια παραδοτέα σύμβαση συναλλάγματος, η οποία συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσο ως κατά την MiFID II, δυνάμει της οποίας συμφωνούμε, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα καθορισμένο εύρος ημερομηνιών στο μέλλον, να ανταλλάξουμε χρήματα με μια συμφωνηθείσα ισοτιμία και σε μια συμφωνηθείσα ώρα.

  (t) «Περιθώριο» σημαίνει κεφάλαια (σε οιοδήποτε νόμισμα καθορίσουμε) τα οποία ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας καταβάλλετε ως ασφάλεια για την σύναψη Προθεσμιακής Συμβάεως ή NDF μαζί σας, και το οποίο δεν είναι Αρχικό Περιθώριο EMIR ή Περιθώριο διαφορών αποτίμησης ΕMIR

  (u) «MiFID II» σημαίνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και ενδέχεται να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσία ή κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας.

  (v) «MiFIR» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ενδέχεται να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσία ή κανονισμού που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού.

  (w) «NDF» σημαίνει μια σύμβαση συναλλάγματος με διακανονισμό μετρητών, η οποία συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσο ως κατά την MiFID II, όπου το κέρδος ή η ζημία την ημερομηνία του διακανονισμού υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συμφωνηθείσας ισοτιμίας και της ισοτιμίας όψεως που παρέχεται από μια συμφωνηθείσα πηγή σε μια συμφωνηθείσα ημερομηνία, για ένα συμφωνηθέν ονομαστικό ποσό κεφαλαίων.

  (x) «Εκτός χρηματιστηριακής αγοράς» ή «OTC» σημαίνει μη διαπραγματευόμενη εντός ενός Τόπου Διαπραγμάτευσης.

  (aa) «Επαγγελματίας Πελάτης» σημαίνει έναν δυνητικό ή εξ’ ορισμού επαγγελματία πελάτη όπως ορίζεται στους κανόνες της FCA.

  (bb) «Ιδιώτης Πελάτης» σημαίνει ένα πελάτη που δεν είναι Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος ή Επαγγελματίας Πελάτης.

  (cc) «Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου» σημαίνει την Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου της Ebury, όπως εκάστοτε ισχύει, η τρέχουσα έκδοση της οποίας (κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1.

  (dd) «Τόπος Διαπραγμάτευσης» έχει την σημασία που του αποδίδεται στην MiFID II, ήτοι, συνοπτικά, μια Ρυθμιζόμενη Αγορά, ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης ή ένας Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης όπως ορίζονται στην MiFID II.

  2.3 Έχουμε διαιρέσει την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets σε μέρη και έχουμε εισάγει επικεφαλίδες προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο ευανάγνωστα. Οι επικεφαλίδες δεν αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τον τρόπο ερμηνείας των Όρων της Συμβάσεως Ebury Markets.

  2.4 Στους παρόντες Όρους της Συμβάσεως Ebury Markets:

  (a) όταν αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο, αυτό μπορεί να σημαίνει οιοδήποτε άτομο, εταιρικό σώμα, ένωση, εταιρική σχέση, επιχείρηση, καταπίστευμα, οργάνωση, κοινοπραξία, κυβέρνηση, τοπική ή δημοτική αρχή, κυβερνητική ή υπερεθνική υπηρεσία ή τμήμα, κράτος ή κρατική υπηρεσία ή οιαδήποτε άλλη οντότητα,

  (b) όταν αναφερόμαστε σε νόμο ή νομοθετική διάταξη, αυτό περιλαμβάνει κάθε υποκείμενη νομοθεσία που εφαρμόζεται δυνάμει αυτών και τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, συγχωνεύσεις, επαναθεσπίσεις και/ή αντικαταστάσεις του εν λόγω νόμου ή νομοθετικής διάταξης και/ή της υποκείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν,

  (c) οιαδήποτε αναφορά μας στο ενικό περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα,

  (d) οιαδήποτε αναφορά μας σε φύλο περιλαμβάνει κάθε φύλο,

  (e) οιαδήποτε αναφορά σε ώρα είναι σε ώρα ΗΒ,

  (f) οιαδήποτε λέξη ακολουθεί τις λέξεις περιλαμβάνει, περιλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένου, ειδικά ή άλλες συναφείς λέξεις είναι ενδεικτικές και για λόγους έμφασης και δεν αποσκοπούν στο να περιορίσουν την έννοια των λέξεων που προηγούνται, και

  (g) οιαδήποτε αναφορά σε «συμβαλλόμενο» ή «συμβαλλόμενους» σημαίνει εσάς και/ή εμάς όπως απαιτείται από το συγκείμενο.

  (h) οιαδήποτε αναφορά σε Εφαρμοστέους Νόμους θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει τους εν λόγω Εφαρμοστέους Νόμους όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται αντικαθίστανται ή υποκαθίστανται.

  ΜΕΡΟΣ B: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EBURY MARKETS

  3. Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  3.1 Το Άρθρο 4 (Η Σχέση Σας Μαζί Μας) της Συμβάσεως Ebury Partners αντικαθίσταται από το παρόν Άρθρο 3 όσο αφορά τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ebury Markets δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets.

  3.2 Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ άμεσα κατόπιν:

  (a) παραλαβής σκαναρισμένου υπογεγραμμένου αντιγράφου της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets ή

  (b) όταν εγγραφείτε μέσω του ιστοτόπου μας ή της διαδικτυακής εφαρμογής μας και κλικάρετε για να αποδεχθείτε την Σύμβαση Ebury Markets,
  αμφότερες η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος», υπό την προϋπόθεση ότι σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχετε συνάψει μια έγκυρη Σύμβαση Ebury Partners.

  3.3 Η παρούσα Σύμβαση Ebury Markets Agreement θα τεθεί σε ισχύ την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ επ’ αόριστο εκτός εάν (i) η παρούσα Σύμβαση Ebury Markets λυθεί από εσάς σύμφωνα με τους όρους αυτής, ή (ii) η Σύμβαση Ebury Partners λυθεί από εσάς ή την Ebury Partners σύμφωνα με τους όρους αυτής.

  3.4 Έχετε ενημερωθεί ξεχωριστά σχετικά με την Κατηγοριοποίηση Πελατών σας σύμφωνα με τους κανόνες της FCA. Σε περίπτωση που έχουμε διαπιστώσει ότι πληροίτε τα κριτήρια για να αντιμετωπίζεστε ως Επαγγελματίας Πελάτης ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, μπορείτε να ζητήσετε να κατηγοριοποιηθείτε εκ νέου ως Ιδιώτης Πελάτης. Εάν επιθυμείτε να κατηγοριοποιηθείτε εκ νέου προκειμένου να αντιμετωπίζεστε ως Ιδιώτης Πελάτης οφείλετε να μας αποστείλετε γραπτό αίτημα. Θα εξετάζουμε τα εν λόγω αιτήματα κατά την διακριτική μας ευχέρεια αλλά δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε οιοδήποτε τέτοιο αίτημα. Σε περίπτωση μεταβολής της καταστάσεώς σας, είστε υπεύθυνος να μας γνωστοποιήσετε την μεταβολή και αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets σε περίπτωση που η κατάστασή σας μεταβληθεί κατά τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον την κατηγοριοποίησή σας ως Επαγγελματία Πελάτη ή Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο.

  3.5 Η Κατηγοριοποίηση Πελάτη σας θα καθορίσει το επίπεδο προστασίας που σας παρέχεται δυνάμει των Εφαρμοστέων Νόμων. Θα σας ενημερώνουμε γραπτώς σχετικά με ορισμένα δικαιώματα ρυθμιστικής προστασίας σας πριν αποδεχθούμε ένα αίτημα εκ νέου κατηγοριοποίησης.

  3.6 Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την Κατηγοριοποίηση Πελάτη σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους. Θα ειδοποιήστε γραπτώς σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής που ενδέχεται να σας επηρεάσει.

  3.7 Οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που μας έχετε παρέχει, συμπεριλαμβανομένης:

  (a) της αλλαγής ονόματος, καταχωρημένης διεύθυνσης, διευθυντών, Εξουσιοδοτημένων Προσώπων, μετόχων ή πραγματικών δικαιούχων,

  (b) της αλλαγής περιστάσεων που επηρεάζει Κατηγοριοποίηση Πελάτη σας,

  (c) μιας ουσιώδους μεταβολής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων ή λειτουργιών

  (d) ουσιαστικής μεταβολής της οικονομικής σας κατάστασης.

  4. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

  4.1 Πέραν των εγγυήσεων που δίδονται στο Άρθρο 5 (Οι Εγγυήσεις Σας) της Συμβάσεως Ebury Partners και με την επιφύλαξη αυτών (οι οποίες θα θεωρούνται ότι παρέχονται και προς την Ebury Markets σχετικά με την Σύμβαση Ebury Markets), δηλώνετε και μας εγγυάστε ότι κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets (και σε συνεχή βάση):

  (a) δεν έχετε εξαναγκασθεί ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο πειστεί να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets, ή ότι συνάψατε την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets βασιζόμενοι σε οιαδήποτε δήλωση πέραν αυτών που περιέχονται στην παρούσα,

  (b) είστε ενήμεροι σχετικά με τυχόν απαιτήσεις και επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τους Εφαρμοστέους Νόμους ως συνέπεια της σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets και αποδέχεστε ότι η Ebury Markets δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με οιαδήποτε απαίτηση σας επιβάλλεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους,

  (c) όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε οποτεδήποτε (συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Έντυπο Αίτησης και συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αφορούν ή σχετίζονται με την Κατηγοριοποίηση Πελάτη σας κατά την MiFID II ή το καθεστώς σας κατά την EMIR), είναι αληθή, ακριβή και πλήρη,

  (d) έχετε αναγνώσει και κατανοείτε την Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου που παρατίθεται στο Παράρτημα 1.

  5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

  5.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, το Άρθρο 8.2 (Δικαιώματα Συμψηφισμού) της Συμβάσεως Ebury Partners τροποποιείται ώστε να έχει την διατύπωση που προσδιορίζεται στο παρόν Άρθρο 5.1(a):

  (a) Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους, μπορούμε, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση, να συμψηφίζουμε οιαδήποτε υποχρέωσή σας προς εμάς (ανεξαρτήτως του εάν η εν λόγω υποχρέωση είναι υφιστάμενη ή μελλοντική, εκκαθαρισμένη ή μη, και ανεξαρτήτως εάν η εν λόγω υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets) με οιαδήποτε ποσό σας αποδίδεται και κρατείται στον Λογαριασμό E-Money ή τον Λογαριασμό Χρημάτων Πελάτη.

  6. ΛΥΣΗ

  6.1 Πέραν των δικαιωμάτων λύσεως που προσδιορίζονται στο Άρθρο 10.2 (Λύση) της Συμβάσεως Ebury Partners (τα οποία θα ισχύουν και για την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets) και με την επιφύλαξη αυτών, ενδέχεται να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets άμεσα και χωρίς ειδοποίηση (εν όλω ή εν μέρει) εάν αθετήσετε την Σύμβαση Ebury Partners.

  6.2 Πέραν των δικαιωμάτων αναστολής και λύσεως που προσδιορίζονται στο Άρθρο 10.3 (Λύση) της Συμβάσεως Ebury Partners (τα οποία θα ισχύουν και για την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets) και με την επιφύλαξη αυτών, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets ή τις Υπηρεσίες Services (εν όλω ή εν μέρει) οποτεδήποτε με άμεση ισχύ, αποστέλλοντας ειδοποίηση, σε περίπτωση που αθετήσετε οιαδήποτε ουσιώδη δήλωση ή εγγύηση ή καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο παραβείτε ουσιωδώς την Σύμβαση Ebury Partners.

  6.3 Το Άρθρο 11.2.2 (Συνέπειες της Λύσης) της Συμβάσεως Ebury Partners τροποποιείται για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως Ebury Markets ώστε να έχει την διατύπωση που προσδιορίζεται στο παρόν Άρθρο 6.3(a):

  (a) Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους, να παρακρατούμε από τον Λογαριασμό E-Money ή τον Λογαριασμό Χρημάτων Πελάτη όλες τις αμοιβές και άλλα ποσά που οφείλονται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets και να μεταβιβάζουμε το τυχόν υπόλοιπο στον κατονομαζόμενο από εσάς τραπεζικό λογαριασμό (με την επιφύλαξη των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets).

  7. ΠΛΗΡΩΜΗ

  7.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως Ebury Markets το Άρθρο 19 (Πληρωμή) της Συμβάσεως Ebury Partners Agreement αντικαθίσταται από το παρόν Άρθρο 7 αναφορικά με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ebury Markets δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets.

  7.2 Οφείλετε να καταβάλλετε στον Κατονομαζόμενο Λογαριασμό μας το Ποσό Πληρωμής που καθορίζουμε, το αργότερο εντός της Ημερομηνίας Παράδοσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια Πληρωμή πραγματοποιώντας μια μεταφορά κεφαλαίων από ένα τραπεζικό λογαριασμό, δίνοντας εντολή στην Ebury Partners να παρακρατήσει το Ποσό Πληρωμής από το υπόλοιπο του Λογαριασμού E-Money σας και να μεταφέρει το Ποσό Πληρωμής σε εμάς, ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο εκάστοτε επιτρέπουμε.

  7.3 Εάν επιλέξετε να πληρώσετε το Ποσό Πληρωμής από τον Λογαριασμό E-Money, οφείλετε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό E-Money σας προκειμένου να καλύψετε το ποσό οιασδήποτε Συναλλαγής ή Μεταφοράς επιθυμείτε ή υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό E-Money. Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό E-Money σας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναβάλλουμε την ημερομηνία εκτέλεσης της Συναλλαγής ή της Μεταφοράς και ενδέχεται να επιβάλλουμε μια χρέωση προκειμένου να καλύψουμε τα έξοδα μας ή εναλλακτικά να ενεργήσουμε σύμφωνα με το Άρθρο 7.5 κάτωθι.

  7.4 Εάν δεν έχουμε λάβει το Ποσό Πληρωμής έως την Ημερομηνία Παράδοσης (η οιασδήποτε συμφωνηθείσας αλλαγής της Ημερομηνίας Παράδοσης σύμφωνα με το Άρθρο 20.7 της Συμβάσεως Ebury Partners) ενδέχεται:

  (a) να αρνηθούμε να πραγματοποιήσουμε την Συναλλαγή, και/ή

  (b) Να προβούμε σε Κλείσιμο της Συναλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Συμβάσεως Ebury Partners.

  7.5 Αδυναμία πραγματοποίησης της Πληρωμής σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 7 συνιστά ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets.

  7.6 Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος και ένδικου μέσου στην διάθεση μας δυνάμει των Εφαρμοστέων Νόμων, ενδέχεται να χρεώσουμε για οιαδήποτε οφειλόμενο ποσό δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, αφού κατατεί ληξιπρόθεσμο, τόκο υπερημερίας 4% ετησίως πέραν του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας εκτός εάν αυτός ο τόκος υπερβαίνει τον τυχόν ανώτατο επιτρεπόμενο με βάση τους Εφαρμοστέους Νόμους, οπότε και ο τόκος υπερημερίας θα ισούται με αυτόν τον ανώτατο επιτρεπόμενο[GK2]. Ο εν λόγω τόκος θα ωριμάζει καθημερινώς από την ημερομηνία της οφειλής έως ότου εξοφληθεί πλήρως το οφειλόμενο ποσό με εκκαθαρισμένα κεφάλαια.

  8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  8.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως Ebury Markets το Άρθρο 20 της παρούσας Συμβάσεως Ebury Partners οφείλει να ερμηνεύεται ως οι αναφορές σε Προθεσμιακές Συμβάσεις να συνιστούν αναφορές σε (i) Προθεσμιακές Συμβάσεις όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets και (ii) NDF όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση Ebury Markets.

  8.2 Τα Άρθρα 20.5 και 20.6 δεν θα ισχύουν για Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ebury Markets.

  8.3 Οιοδήποτε Περιθώριο καταβάλλεται στην Ebury Markets δυνάμει του Άρθρου 20 της Συμβάσεως Ebury Partners ενδέχεται να ανακύψει πέραν και ανεξαρτήτως τυχόν υποχρεώσεων που ενδεχομένως ισχύουν σύμφωνα με το Άρθρο 18 (Κλήσεις Κάλυψης Περιθωρίου EMIR) της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets.

  9. ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

  9.1 Τα ακόλουθα Άρθρα της Συμβάσεως Ebury Partners δεν θα ισχύουν για Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ebury Markets:

  (a) Άρθρο 1 (Η σχέση μας μαζί σας),

  (b) Άρθρο 12.5 (Επικοινωνία Μαζί Μας / Παράπονα),

  (c) Άρθρο 13 (Ο Λογαριασμός E-Money),

  (d) Άρθρο 14 (Χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό E-Money) , εξαιρουμένου του Άρθρου 14.5,

  (e) Άρθρο 15 (Ευθύνη)

  (f) Άρθρο 16 (Αναστολή)

  (g) Άρθρο 17 (Κλείσιμο του Λογαριασμού E-Money)

  9.2 Το Παράρτημα (Όροι που Ισχύουν για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Και Φιλανθρωπικές Οργανώσεις) δεν θα ισχύουν για Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ebury Markets.

  ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΡΘΡΑ

  10. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΡΘΡΑ

  10.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 1.6, τα ακόλουθα πρόσθετα άρθρα θα ισχύουν για την σχέση σας με την Ebury Markets.

  11. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

  11.1 Η Ebury Markets ενδέχεται να έχει ένα συμφέρον, σχέση ή συμφωνία που συγκρούεται, ή μα άλλο τρόπο σχετίζεται ουσιωδώς, με τις Υπηρεσίες που σας παρέχει.

  11.2 Η Ebury Markets οφείλει και διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά σχέδια προκειμένου να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να αποτρέψει σε συγκρούσεις συμφερόντων να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών μας.

  11.3 Η Ebury Markets εφαρμόζει μια πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων η οποία:

  (a) εντοπίζει τις περιστάσεις οι οποίες συνιστούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα των πελατών της, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίπτωση που ένας διαπραγματευτής Ebury Markets έχει διασυνδέσεις με ένα πελάτη ή έναν άμεσο ανταγωνιστή του πελάτη,

  (b) προσδιορίζει τις διαδικασίες ή τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν ή ληφθούν από Ebury Markets για την πρόληψη ή την διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, και

  (c) εντοπίζει κινδύνους σχετικούς με δώρα παροχές και εφαρμόζει διαδικασίες για την διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.

  12. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

  12.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19, τα χρήματα σας που κρατούνται στην Ebury Markets θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες Χρημάτων Πελάτη.

  12.2 Εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται, θα καταθέτουμε τα Χρήματα Πελάτη σας σε έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χρημάτων Πελάτη που τηρούμε σε τρίτους. Θα ασκούμε την δέουσα δεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την επιλογή, την ανάθεση και την περιοδική εξέταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία διατηρούμε τα Χρήματα Πελατών, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των εν λόγω τρίτων, εκτός εάν απαιτείται από τους Εφαρμοστέους Νόμους.

  12.3 Δεν θα καταβάλλουμε τόκους επί Χρημάτων Πελάτη τα οποία κρατούνται για λογαριασμό σας.

  12.4 Εκτός εάν άλλως συμφωνείται, τα χρήματα σας συγκεντρώνονται με χρήματα που ανήκουν σε άλλους πελάτες της Ebury Markets σε ένα Λογαριασμό Χρημάτων Πελατών, ο οποίος θα ενεργεί ως συλλογικός λογαριασμός (omnibus). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε αξίωση επί ενός συγκεκριμένου ποσού σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό σε περίπτωση αφερεγγυότητας Ebury Markets. Αφερεγγυότητα της Ebury Markets θα συνιστά ένα «πρωτεύον γεγονός συγκεντροποίησης» σύμφωνα με τους Κανόνες FCA. Η αξίωσή σας θα είμαι μια γενική αξίωση επί των Χρημάτων Πελατών που κρατούνται στον Λογαριασμό Χρημάτων Πελατών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η Ebury Markets αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της, οιοδήποτε έλλειμμα Χρημάτων Πελατών που κρατούνται στον Λογαριασμό Χρημάτων Πελατών, ενδέχεται να κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ όλων των πελατών.

  12.5 Σε περίπτωση χρεοκοπίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διατηρεί Χρήματα Πελατών η Ebury Markets (συμπεριλαμβανομένου του διορισμού εκκαθαριστή, διαχειριστή, συνδίκου, εντολοδόχου, διαχειριστή δικαστικής εξυγιάνσεως ή άλλου αντίστοιχου) αυτό θα συνιστά ένα «δευτερεύον γεγονός συγκεντροποίησης» σύμφωνα με τους Κανόνες FCA. Οι συνέπειες της χρεοκοπίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που κρατεί Χρήματα Πελατών για τους πελάτες της Ebury Markets περιλαμβάνει το ενδεχόμενο να υπάρξει έλλειμμα στα κεφάλαιο που κρατούνται για εσάς, οπότε θα υποστείτε ζημία.

  12.6 Σε περίπτωση που εμείς ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί Χρήματα Πελατών, αδυνατούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση από το Σύστημα/Κεφάλαιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme ) («FSCS»). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το FSCS είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό τους στο https://www.fscs.org.uk/. Αναγνωρίζετε ότι γνωρίζετε ότι το εύρος αυτού του είδους προστασιών ποικίλλει ανάλογα με το καθεστώς σας, και για παράδειγμα ενδέχεται να περιορίζεται σε Επαγγελματίες Πελάτες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους.

  13. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  13.1 Εκτός εάν είστε Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος: (a) η Συναλλαγή σας θα υποστεί επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης μας, συνοπτική δήλωση γνωστοποίησης της οποίας συνάπτεται στο Παράρτημα 2 και στον ιστότοπό μας στο www.ebury.com/, (b) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Δήλωση Γνωστοποίησης Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης και συμφωνείτε ότι όταν μας δίνετε εντολή να εκτελέσουμε μια Συναλλαγή, δίνετε την συγκατάθεσή σας για τον χειρισμό της Συναλλαγής σύμφωνα με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης μας, και (c) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Ebury Markets ενδέχεται να πραγματοποιεί τροποποιήσεις της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης και ότι είστε υπεύθυνος να ελέγχετε τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που δημοσιεύονται από καιρού εις καιρόν.

  13.2 Αποδέχεστε ότι η Ebury Markets είναι ο μόνος τόπος εκτέλεσης όσον αφορά τις συναλλακτικές σας δραστηριότητες δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Market και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που εκτελέσουμε Συναλλαγές για εσάς, συναινείτε να το πράξουμε εκτός Χρηματιστηριακής Αγοράς.

  13.3 Εκτός εάν είστε Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, κατά την εκτέλεση της Συναλλαγής σας η Ebury Markets θα εφαρμόζει την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης και τους Εφαρμοστέους Νόμους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων υποχρεώσεων σχετικών με την βέλτιστη εκτέλεση δυνάμει των Κανόνων FCA οι οποίοι απαιτούν από την Ebury Markets να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνει την βέλτιστη εκτέλεση.

  13.4 Κατανοείτε ότι σε περίπτωση που σας κατηγοριοποιήσουμε ως Επαγγελματία Πελάτη η Ebury Markets δεν οφείλει να θεωρεί το συνολικό κόστος της συναλλαγής ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης για εσάς

  14. ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

  14.1 Θα σας ενημερώνουμε για τα κόστη με τα οποία επιβαρύνεστε όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους.

  14.2 Συμφωνείτε να διαβάσετε την δήλωση γνωστοποίησης κοστών και χρεώσεων την οποία θα παρέχει η Ebury πριν ανοίξετε τον λογαριασμό σας.

  14.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που σας κατηγοριοποιήσουμε ως Επαγγελματία Πελάτη ή Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο, δικαιούμαστε να συμφωνήσουμε μαζί σας μια περιορισμένη εφαρμογή ορισμένων ειδικών απαιτήσεων των Εφαρμοστέων Νόμων σχετικά με την γνωστοποίηση των κοστών και των σχετικών χρεώσεων. Συμφωνείτε ότι η Ebury Markets μπορεί, όπου επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Κανονισμούς, να παρέχει στοιχεία σε λιγότερο αναλυτική, διαφορετική ή πιο περιορισμένη μορφή από αυτή που θα δικαιούσασταν.

  15. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  15.1 Όταν εκτελείτε μια εντολή με εμάς, θα σας παρέχουμε άμεσα μια Απόδειξη Συναλλαγής που επιβεβαιώνει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της Συναλλαγής.

  15.2 Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την εκτέλεση μιας Προθεσμιακής Συμβάσεως ή μιας NDF θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση επιβεβαιώνοντας την εκτέλεση της Προθεσμιακής Συμβάσεως ή της NDF η οποία θα περιέχει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από τους Εφαρμοστέους Νόμους, εκτός εάν σας τις έχουμε ήδη παρέχει με την Απόδειξη Συναλλαγής.

  15.3 Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, θα σας αποστέλλουμε και μια τριμηνιαία αναφορά όπου θα αναφέρονται τα Χρήματα Πελάτη που κρατούνται από την Ebury Markets και τυχόν ανοικτές θέσεις Προθεσμιακών Συμβάσεων ή NDF που έχετε σε εμάς.

  16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  16.1 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αμφότερων των συμβαλλομένων να εγείρουν μια αξίωση ενώπιων των Δικαστηρίων σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets , οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι θα χρησιμοποιούν την ακόλουθη διαδικασία για να εντοπίζουν και να επιλύουν τις μεταξύ τους διαφορές:

  (a) αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δύνανται να υποδείξουν μια διαφορά αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση επεξηγώντας αναλυτικά το ζήτημα (η «Ειδοποίηση Διαφοράς») στον αντισυμβαλλόμενο,

  (b) κατά την ημερομηνία παράδοσης της Ειδοποίησης ή μεταγενέστερη, οι συμβαλλόμενοι θα διαβουλευθούν καλή τη πίστει σε μια απόπειρα να επιλύσουν την διαφορά εγκαίρως, και

  (c) όσον αφορά διαφορές που δεν επιλύονται εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών κατόπιν της Ειδοποίησης Διαφοράς, θα παραπέμπουν το ζήτημα εσωτερικά σε αρμόδια ανώτερα στελέχη του προσωπικού του συμβαλλομένου ή της Συνδεδεμένης επιχείρησης αυτού.

  16.2 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν, στον βαθμό που οι απαιτήσεις άμβλυνσης κινδύνου επίλυσης διαφορών της EMIR εφαρμόζονται σε κάθε συμβαλλόμενο, θα έχουν θεσπίσει διαδικασίες και διεργασίες για την καταγραφή και την παρακολούθηση κάθε διαφοράς για όσο χρονικό διάστημα η διαφορά εκκρεμεί.

  17. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

  17.1 Όλες οι Προθεσμιακές Συμβάσεις και οι NDF συνάπτονται με βάση το γεγονός ότι η παρούσα Σύμβαση Ebury Markets και όλες οι Αποδείξεις Συναλλαγών συνιστούν μια ενιαία σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων και σε διαφορετική περίπτωση οι συμβαλλόμενοι δεν θα σύναπταν Προθεσμιακές Συμβάσεις και NDF.

  18. ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ EMIR

  Σημείωση: Το παρόν Άρθρο 18 θα ισχύει για εσάς μόνο σε περίπτωση που είστε ένας Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος ή ένας Μη Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος Plus (NFC Plus) κατά την EMIR. Μας δηλώσατε το καθεστώς EMIR σας ως μέρος του εντύπου αίτησης της Ebury Markets. Οφείλετε να αναθεωρείτε αυτή την ταξινόμηση όταν εξετάζετε την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 18.

  Κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, προκειμένου να προσδιορίσετε εάν αποτελείτε Χρηματοπιστωτικό Αντισυμβαλλόμενο οφείλετε να λάβετε υπόψη το καθεστώς σας και συγκεκριμένα εάν παρέχετε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή επενδυτικές ή συναφείς υπηρεσίες. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι, κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, ορισμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να τροποποιήσουν τους Κανονισμούς Περιθωρίου EMIR ώστε οι απαιτήσεις Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και Αρχικού Περιθωρίου EMIR να ισχύουν μόνο για τους Χρηματοπιστωτικούς Συμβαλλόμενους που αποτελούν και «Ιδρύματα». Ο ορισμός του Ιδρύματος δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη αλλά για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, θα θεωρήσουμε, μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης, ότι αντιστοιχεί στον ορισμό του «Ιδρύματος» που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Εάν δεν είστε βέβαιος ότι πληροίτε τον ορισμό του Χρηματοπιστωτικού Αντισυμβαλλόμενου κατά την EMIR, ή τον ορισμό του Ιδρύματος κατά τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων σας προτείνουμε να αναζητήσετε ανεξάρτητη νομική συνδρομή.

  Σε γενικές γραμμές, το αν θα χαρακτηριστείτε ως εμπίπτοντες στην κατηγορία NFC Plus θα εξαρτηθεί από το όγκο ή το είδος των συνολικών ανοικτών θέσεων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που διατηρείτε εσείς και άλλες μη χρηματοπιστωτικές οντότητες του ομίλου σας, εξαιρουμένων των θέσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που κρατούνται για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά την ημερομηνία συνάψεως της παρούσας Συμβάσεως, το σχετικό όριο για παράγωγα συναλλάγματος, όπως αυτά που διαπραγματεύεστε με εμάς (όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής), είναι €3 δισεκατομμύρια σε ακαθάριστη ονομαστική αξία. Ωστόσο, όταν εξετάζετε εάν αποτελείτε NFC Plus, οφείλετε επίσης να ελέγξετε τα όρια για άλλες κατηγορίες παραγώγων που κρατούνται από τον όμιλό σας. Τα όρια, κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets περιλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης Ebury Markets το οποίο σας παρείχαμε. Εάν εσείς ή ο όμιλός σας υπερβαίνει οιοδήποτε από τα όρια για οιαδήποτε κατηγορία μέσων, θα αποτελείται NFC Plus για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets. Τα εν λόγω όρια ενδέχεται να αλλάξουν και οφείλετε να αναζητήσετε ανεξάρτητη συνδρομή σχετικά με το καθεστώς σας κατά την EMIR.

  Σύμφωνα με το Άρθρο 18.12, κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, εάν είστε ένας NFC Plus ή ένας Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος που δεν είναι Ίδρυμα, επί του παρόντος δεν θα σας προτείναμε να εφαρμόσετε το Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR ή το Αρχικό Περιθώριο EMIR σε Συναλλαγές που πραγματοποιούμε μαζί σας. Αυτή η προτεινόμενη ανοχή παρέχεται με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας (a) να εφαρμόσουμε Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR ή Αρχικό Περιθώριο EMIR όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 18 όπου απαιτείται από τους Εφαρμοστέους Νόμους.

  18.1 Στο παρόν Άρθρο 18 οι ακόλουθες φράσεις θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

  (a) «Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 2(8) της EMIR, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια επενδυτική εταιρεία, ένα πιστωτικό ίδρυμα ή έναν Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή την εταιρεία διαχείρισης αυτού,

  (b) «NFC Plus» ή «NFC+» σημαίνει έναν αντισυμβαλλόμενο ο οποίος δεν αποτελεί Χρηματοοικονομικό Αντισυμβαλλόμενο και ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10(1)(b) της EMIR,

  (c) «Ελάχιστο Ποσό Μεταφοράς» σημαίνει το ισοδύναμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ή άλλο ποσό, όπως εκάστοτε επιτρέπεται,

  (d) «Πάροχος» σημαίνει τον συμβαλλόμενο που οφείλει να μεταφέρει είτε Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR και/ή Αρχικό Περιθώριο EMIR,

  (e) «Αποδέκτης» σημαίνει τον συμβαλλόμενο στο οποίο μεταφέρεται το Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR και/ή Αρχικό Περιθώριο EMIR.

  18.2 Το παρόν Άρθρο 18 θα ισχύει για εσάς μόνο εάν είστε Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος ή NFC Plus.

  18.3 Εάν είστε Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος ή NFC Plus και εάν απαιτείται από την EMIR και τον Κανονισμό περί Περιθωρίου EMIR ενδέχεται να απαιτείται να εισπράξουμε από εσάς, και/ ή να σας καταβάλλουμε, Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Περιθωρίου EMIR. Συμφωνείτε να μας παράσχετε τα στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπου τηρούνται οι σχετικοί λογαριασμοί, όπου ενδέχεται να απαιτείτε να καταβάλλουμε Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR. Σε περίπτωση που υποχρεούστε να καταβάλλετε Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR σε εμάς, οφείλετε να καταβάλλετε το εν λόγω Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR στον Κατονομαζόμενο Λογαριασμό μας. Το σύνολο του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που καταβάλλεται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets Agreement θα καταβάλλετε σε μετρητά.

  18.4 Σε περίπτωση που οφείλει να καταβληθεί ή να εισπραχθεί Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR σύμφωνα με τον Άρθρο 18.3 ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Ebury Markets οφείλει (εκτός εάν έχει παραχωρηθεί ανοχή από αρμόδια ρυθμιστική αρχή, και η ανοχή επιτρέπει σε αμφότερους τους συμβαλλόμενους να ενεργήσουν διαφορετικά) καλή τη πίστει και με εύλογο και εμπορικό τρόπο να αποτιμήσει την καθημερινή αξία της θέσης βάση των τρεχουσών τιμών (mark-to-market position) όλων των εκκρεμούντων Προθεσμιακών Συμβάσεων και NDFs που έχουν συναφθεί μεταξύ σας και της Ebury Markets δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Περιθωρίου EMIR (η «Αποτίμηση ΠΔΑ»). Σύμφωνα με αυτή την Αποτίμηση ΠΔΑ, ο συμβαλλόμενος που οφείλει να μεταφέρει Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR (ο «Πάροχος») οφείλει, εντός της ίδιας εργάσιμης μέρας με την ημερομηνία του υπολογισμού, να μεταφέρει το απαιτούμενο Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR στον αντισυμβαλλόμενο (ο «Αποδέκτης»).

  18.5 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Πάροχος δεν υποχρεούται να μεταφέρει Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR στον Αποδέκτη σε περίπτωση που το Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR είναι κατώτερο του Ελάχιστου Ποσού Μεταφοράς, ωστόσο μόλις υπερκαλυφθεί το Ελάχιστο Ποσό Μεταφοράς, το πλήρες ποσό του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης οφείλει να μεταφερθεί από τον Πάροχο στον Αποδέκτη.

  18.6 Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την Αποτίμηση του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που οφείλεται από ένα Πάροχο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Πάροχος θα μεταφέρει το μη αμφισβητούμενο ποσό σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, το αργότερο εντός του τέλους της εργάσιμης ημέρας την ημερομηνία που η μεταφορά καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να διαβουλεύονται καλή τη πίστει σε μια προσπάθεια να επιλύσουν την διαφορά και να παραπέμπουν τυχόν ανεπίλυτες διαφορές σχετικά με την αξία του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που οφείλεται από ένα Πάροχο σε έναν ανεξάρτητο τρίτο, ο οποίος θα επιλέγεται από κοινού από τους συμβαλλόμενους

  18.7 Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR που απαιτείται από το παρόν Άρθρο 18 ενδέχεται να είναι επιπλέον της καταβολής Περιθωρίου σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Συμβάσεως Ebury Partners.

  18.8 Σε περίπτωση που είστε Χρηματοπιστωτικός Αντισυμβαλλόμενος ή NFC ενδέχεται να απαιτείται από την EMIR και τον Κανονισμό περί Περιθωρίου EMIR να εισπράξουμε από εσάς και/ή να σας καταβάλλουμε Αρχικό Περιθώριο EMIR Initial Margin σχετικά με NDF που συνάφθηκαν δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets. Το εν λόγω Αρχικό Περιθώριο EMIR ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον, ή έναντι, πληρωμής Περιθωρίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Συμβάσεως Ebury Partners. Σε περίπτωση που απαιτείται να εισπράξουμε και/ή να σας καταβάλλουμε Αρχικό Περιθώριο EMIR, αυτό θα υπολογίζεται από την Ebury Markets, καλή τη πίστει και με εύλογο και εμπορικό τρόπο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας δυνάμει του Κανονισμού περί Περιθωρίου EMIR (η «Αποτίμηση ΑΠ»). Σύμφωνα με την εν λόγω Αποτίμηση ΑΠ, ο Πάροχος οφείλει, εντός της ίδιας Εργάσιμης Ημέρας της ημερομηνίας υπολογισμού, να μεταφέρει το απαιτούμενο Αρχικό Περιθώριο EMIR στον Αποδέκτη.

  18.9 Το Αρχικό Περιθώριο EMIR που καταβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 18.8 οφείλει να καταβάλλεται σε μετρητά και θα κρατείται ως Χρήματα Πελατών σύμφωνα με το Άρθρο 12 της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets.

  18.10 Έκαστος συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τα κόστη και τις δαπάνες του σχετικά με την μεταφορά του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και του Αρχικού Περιθωρίου EMIR και ουδείς εκ των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για τα εν λόγω κόστη και δαπάνες του αντισυμβαλλόμενου.

  18.11 Σε περίπτωση που ένας συμβαλλόμενος (ο «Αμφισβητών Συμβαλλόμενος ») ευλόγως αμφισβητεί την Αποτίμηση ΠΔΑ ή την Αποτίμηση ΑΠ, ο Αμφισβητών Συμβαλλόμενος θα ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο το αργότερο εντός του τέλους της εργάσιμης ημέρας την οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη η μεταφορά από τον Πάροχο. Ο Πάροχος συμφωνεί ότι θα μεταφέρει το μη αμφισβητούμενο ποσό στον Αποδέκτη, το αργότερο εντός του τέλους της εργάσιμης ημέρας την ημερομηνία που η μεταφορά καθίσταται ληξιπρόθεσμη για τον Πάροχο. Ακολουθώντας τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο 16, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να διαβουλεύονται καλή τη πίστει σε μια προσπάθεια να επιλύσουν την διαφορά. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν είναι σε θέση να επιλύσουν την διαφορά εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 16, οι συμβαλλόμενοι θα παραπέμπουν τυχόν ανεπίλυτες διαφορές σχετικά με την αξία τυχόν οφειλόμενου Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR από τον Πάροχο, σε ανεξάρτητο τρίτο ο οποίος θα επιλέγεται από κοινού από τους Συμβαλλόμενους, και οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι θα αποδέχονται την εκτίμηση του εν λόγω τρίτου.

  18.12 Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ενδέχεται να μην απαιτείται η καταβολή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και/ή Αρχικού Περιθωρίου EMIR δυνάμει του παρόντος Άρθρου 18 σε περίπτωση που, ανεξαρτήτως τυχόν απαιτήσεων της EMIR ή του Κανονισμού περί Περιθωρίου EMIR, αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές έχουν παραχωρήσει ανοχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων.

  19. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

  19.1 Οιοδήποτε Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR καταβλήθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας θα καταβάλλεται σε εμάς για σκοπούς εξασφάλισης ή κάλυψης όλων των τρεχουσών ή μελλοντικών, πραγματικών, ενδεχόμενων ή δυνητικών υποχρεώσεών σας προς εμάς, δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets ή άλλως («Σύμβαση Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων»). Όταν παρέχετε Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR σε εμάς δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων, θα αναλαμβάνουμε πλήρη κυριότητα του εν λόγω Περιθωρίου ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και δεν θα κρατήσουμε οιοδήποτε Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR για λογαριασμό σας (είτε ως Χρήματα Πελατών είτε άλλως, είτε ως εμπίστευμα είτε άλλως) και συμφωνείτε ότι θα μπορούμε να το διαχειριστούμε ως δικό μας. Σε περίπτωση αφερεγγυότητάς μας, θα κατατάσσεστε ως γενικός μη εξασφαλισμένος πιστωτής μας σχετικά με το εν λόγω Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR που μας καταβάλλατε και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί η πλήρης αξία αυτού.

  19.2 Δεν θα έχετε ιδιοκτησιακή αξίωση επί των μετρητών που κρατούνται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων και θα έχετε μια μη εξασφαλισμένη αξίωση έναντι της Ebury Markets για ισόποση αποζημίωση. Δεν δικαιούστε να λαμβάνετε τόκους επί του Περιθωρίου ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που κρατείται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων.

  19.3 Οιοδήποτε χρέος που οφείλεται από εμάς και αντιστοιχεί σε Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR που λάβαμε, θα υπόκειται σε τυχόν δικαιώματα συμψηφισμού κατά την παρούσα Σύμβαση Ebury Markets, την Σύμβαση Ebury Partners ή τους Εφαρμοστέους Νόμους. Ενδέχεται να σας καταβάλλουμε μέρος ή το σύνολο οιουδήποτε ποσού Περιθωρίου και/ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που σας οφείλουμε (π.χ. κατά την ολοκλήρωση μιας Συναλλαγής) σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 19 στον βαθμό που θεωρούμε, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, ότι το ποσό του Περιθωρίου και/ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR, που μας μεταφέρατε υπερβαίνει το ποσό που απαιτούμε για να εξασφαλίσουμε ή να καλύψουμε όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές, πραγματικές, ενδεχόμενες ή δυνητικές υποχρεώσεις σας προς εμάς, δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets Agreement ή άλλως. Δεν δικαιούστε να λαμβάνετε τόκους επί του Περιθωρίου ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR που κρατείται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων.[GK3]

  20. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ EMIR

  20.1 Σύμφωνα με τον EMIR, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε σε ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών όλες τις Προθεσμιακές Συμβάσεις και τις NDFs τις οποίες συνάπτουμε δυνάμει της παρούσα Συμβάσεως Ebury Markets («Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγής»).

  20.2 Προκειμένου να συμμορφώνεστε με την Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγής μας, συμφωνείτε να παρέχετε τα στοιχεία (και ενημερώσεις των στοιχείων που ενδεχομένως έχουν ήδη παρασχεθεί) που σας αφορούν, όπως ενδέχεται να απαιτήσουμε ευλόγως για να συμμορφωθούμε με τις εν λόγω υποχρεώσεις (τα «Δεδομένα Αντισυμβαλλόμενου).

  20.3 Δια της παρούσης: (i) δηλώνετε σε εμάς ότι τα εν λόγω Δεδομένα Αντισυμβαλλόμενου που υποβάλλετε είναι πάντοτε, την στιγμή της υποβολής, αληθή, ακριβή και πλήρη από κάθε ουσιώδη άποψη, (ii) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Αντισυμβαλλόμενου προκειμένου να συμμορφωθούμε με την Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγής μας και ότι βασιζόμαστε στα Δεδομένα Αντισυμβαλλόμενου χωρίς ειδοποίηση, εκτός και έως ότου μας ενημερώσετε άλλως, και (iii) αναλαμβάνετε να μας γνωστοποιήσετε, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης, οιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή ή ενημέρωση των Δεδομένων Αντισυμβαλλόμενου.

  20.4 Εκτός εάν άλλως συμφωνείται, η Ebury Markets θα υποβάλει αναφορές συναλλαγών EMIR για λογαριασμό σας και θα ισχύουν οι όροι του Παραρτήματος 3, αλλά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις αναφοράς σας σύμφωνα με τον EMIR ή άλλων Εφαρμοστέων Νόμων και η Ebury Markets δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

  20.5 Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που δεν επιλέξετε η Ebury Markets να υποβάλει αναφορές συναλλαγών EMIR για λογαριασμό σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε συναλλαγές για λογαριασμό σας και ότι θα συμμορφωνόμαστε αποκλειστικά με τις δικές μας Υποχρεώσεις Αναφοράς Συναλλαγής σύμφωνα με τον EMIR.

  21. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ EMIR

  21.1 Πέραν των απαιτήσεων Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και του Αρχικού Περιθωρίου EMIR που προσδιορίζονται στο Άρθρο 18 και την Υποχρέωση Αναφοράς Συναλλαγών EMIR που προσδιορίζεται στο Άρθρο 20, οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι δυνάμει του EMIR ορισμένες περαιτέρω διαδικασίες άμβλυνσης κινδύνου θα εφαρμόζονται στις Προθεσμιακές Συμβάσεις και τις NDF υπό τον EMIR οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets και οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή συστήματος εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας χαρτοφυλακίων και της συμπίεσης χαρτοφυλακίων). Η Ebury και ο πελάτης συμφωνούν να εφαρμόζουν ορισμένες διαδικασίες άμβλυνσης κινδύνου από καιρού εις καιρόν, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς EMIR regulations και να συνεργάζονται μεταξύ τους για αυτόν το σκοπό.

  22. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  22.1 Πέραν του Άρθρου 23.4 της Συμβάσεως Ebury Partners, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τους Κανόνες FCA να τηρούμε και να φυλάσσουμε αρχείο τηλεφωνικών συνομιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν την λήψη, την διαβίβαση και την εκτέλεση των εντολών σας σχετικά με Προθεσμιακές Συμβάσεις και NDF δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Ebury Markets Agreement. Η Ebury θα φυλάσσει αντίγραφο της καταγραφής των εν λόγω συνομιλιών και επικοινωνιών και αυτά θα είναι στην διάθεση σας, κατόπιν αιτήματος, για μια περίοδο πέντε ετών. Ενδέχεται να παρέχουμε αντίγραφα των εν λόγω εγγραφών σε ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος τους, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, χωρίς την συγκατάθεση σας.

  22.2 Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμβάσεως απαγορευθεί ή κριθεί άκυρο από δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή, το υπόλοιπο αυτής θα παραμένει εν ισχύ.

  22.3 Ενδέχεται να επιλέξουμε να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας και να καταστήσουμε αυτό συμβατικώς δεσμευτικό για εμάς, αποστέλλοντας σας ειδοποίηση όπου δηλώνεται ρητώς ότι επιλέξαμε να το πράξουμε κατά την έννοια του παρόντος όρου της Συμβάσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν επιλέξουμε να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, επιφυλασσόμαστε να το πράξουμε αργότερα.

  22.4 Οι νόμοι της Αγγλίας & Ουαλίας θα κρίνουν οιοδήποτε νομικό ζήτημα σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Ebury Market, και τις διαπραγματεύσεις μας με εσάς έως την σύναψη της παρούσας Συμβάσεως Ebury Market, και συμφωνείτε να υπαχθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας & Ουαλίας.

  Παράρτημα 1 – Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

  Όταν συνάπτετε εξωχρηματιστηριακά (ήτοι εκτός τόπου διαπραγμάτευσης/χρηματιστηρίου) μια Προθεσμιακή Σύμβαση ή NDF («Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις») με την Ebury Markets, συνάπτετε μια σύμβαση ιδιωτικής διαπραγμάτευσης με την Ebury Markets ως κύριο/αντισυμβαλλόμενο. Αυτό σημαίνει ότι Ebury Markets ενεργεί ως πωλητής όταν αγοράζετε και ως αγοραστής όταν πουλάτε. Οι Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις δεν είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους παρόχους και οφείλουν να κλείνονται με την Ebury Markets. Οι Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις δεν εκτελούνται σε χρηματιστήριο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς δεν οφείλουν να εκκαθαρίζονται μέσω ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή συστήματος εκκαθάρισης. Συνιστούν υποχρεώσεις της Ebury Markets και ενδέχεται να μην σας παρέχονται όλες οι ρυθμιστικές και χρηματοοικονομικές προστασίες που προσφέρουν οι συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο. Τόσο εσείς όσο και η Ebury Markets είμαστε υποχρεωμένοι να εκπληρώνουμε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μας για κάθε συναλλαγή σύμφωνα με τους όρους αυτής. Οι όροι κάθε Εξωχρηματιστηριακής Συμβάσεως προσδιορίζονται στην Σύμβαση Ebury Markets, η οποία ισχύει για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε με την Ebury Markets.

  Η Ebury Markets καθορίζει τις τιμές που προσφέρει για την διαπραγμάτευση μαζί σας, βάσει των τιμών παρέχονται ή προσφέρονται στην Ebury Markets ή τις Συνδεδεμένες αυτής επιχειρήσεις από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστήρια και αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους η Ebury group συναλλάσσεται και οι οποίες ενδέχεται να μην είναι ίδιες με αυτές που είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι εν λόγω τιμές εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Ebury Markets. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά και τα συγκεκριμένα προϊόντα ειδικά, είναι άστατες και ενδέχεται να κινηθούν ταχύτατα, ειδικά ως απάντηση σε γεγονότα ειδήσεων.

  Όταν συνάπτετε Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις οφείλετε να κατανοείτε ότι η Ebury Markets ενεργεί αποκλειστικά με την ιδιότητα συμβατικού αντισυμβαλλόμενου σε βάση πλήρους ανταγωνισμού και όχι με την ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου ή θεματοφύλακα. Συνεπώς, οφείλετε να μην αντιμετωπίζετε οιαδήποτε πληροφορία, πρόταση, προτεινόμενη συναλλαγή ή στρατηγική διαπραγμάτευσης ή άλλο γραπτό υλικό ή προφορική επικοινωνία της Ebury Markets ως επενδυτική πρόταση ή συμβουλή ή ως γνώμη της Ebury Market σχετικά με το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή είναι κατάλληλη για εσάς ή ανταποκρίνεται στους οικονομικούς στόχους σας.

  Συναλλαγές σε Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις ενδέχεται να εμπεριέχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου. Το ποσό του περιθωρίου που καταβάλλεται ενδέχεται να είναι μικρό σε σχέση με την αξία των Εξωχρηματιστηριακών Συμβάσεων συνεπώς οι συναλλαγές «μοχλεύονται». Μία μικρή κίνηση στην αγορά θα έχει αναλογικά μεγαλύτερη επίδραση στη θέση σας και αυτό μπορεί να αποβεί είτε εναντίον σας είτε υπέρ σας.

  Θα είστε επίσης εκτεθειμένος στον δυνητικό κίνδυνο αφερεγγυότητας της Ebury Markets. Σε περίπτωση που κρατούμε χρήματά σας ως Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR που διέπεται από μια Σύμβαση Εξασφάλισης Μεταφοράς Τίτλων, θα σας οφείλουμε συμβατική υποχρέωση να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που κρατούνται ως Περιθώριο ή Περιθώριο Διαφορών Αποτίμησης EMIR, αλλά τα χρήματα δεν οριοθετούνται και σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Ebury Markets θα κατατάσσεστε ως μη εξασφαλισμένος πιστωτής. Σε περίπτωση που συμφωνήσαμε να κρατήσουμε χρήματά σας ως «Χρήματα Πελάτη» ή εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε, τα χρήματα που κρατούνται με αυτούς τους όρους θα κρατούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα εν λόγω Χρήματα Πελατών θα οριοθετούνται από τα χρήματα της Ebury Markets αλλά θα συγκεντρώνονται με τα χρήματα που ανήκουν σε άλλους πελάτες της Ebury Markets. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Ebury Markets, εάν υπάρχει έλλειμμα στα διαθέσιμα Χρήματα Πελατών, τότε ενδέχεται να μοιραστείτε τυχόν απώλεια αναλογικά με τους υπόλοιπους πελάτης της Ebury Markets. Ενδέχεται επίσης να υποστείτε απώλειες σχετικά με Χρήματα Πελατών που κρατούνται από την Ebury Markets εάν το πιστωτικό ίδρυμα, όπου η Ebury Markets τηρεί τους Λογαριασμούς Χρημάτων Πελατών, καταστεί αφερέγγυο ή καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο αθετεί τις υποχρεώσεις του.

  Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων, οφείλετε να συμβάλλεστε σε Εξωχρηματιστηριακές Συμβάσεις μόνο εάν κατανοείτε τις συμβάσεις (και τις συμβατικές σχέσεις) τις οποίες συνάπτετε. Η διαπραγμάτευση Εξωχρηματιστηριακών Συμβάσεων δεν είναι κατάλληλη για πολλά μέλη του κοινού. Οφείλετε να εξετάσετε εάν η διαπραγμάτευση είναι κατάλληλη για εσάς υπό το πρίσμα της εμπειρίας, των στόχων, των οικονομικών πόρων, της ανοχής κινδύνου σας και άλλες σχετικές περιστάσεις. Το σημαντικότερο είναι να μην επενδύετε χρήματα που δεν είστε σε θέση να χάσετε.

  Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, ενδεικτικά χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα: (i) είναι δυνατόν να υποστείτε απώλεια αν, μετά την αγορά μιας επένδυσης, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλάξουν σε βάρος σας, ακόμη και αν η τιμή του υποκείμενου νομίσματος με το οποίο σχετίζεται η Συναλλαγή παραμένει αναλλοίωτη, και (ii) είναι δυνατόν να υποστείτε ολική απώλεια της απαίτησης Περιθωρίου, του Αρχικού Περιθωρίου EMIR, του Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR και οιαδήποτε πρόσθετη κατάθεση που πραγματοποιήσατε για να διατηρήσετε την θέση σας σε σχέση με την Συναλλαγή σας την οποία καταθέσατε ή καταβάλλατε σε εμάς για να δημιουργήσετε ή να διατηρήσετε μια θέση, και εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλετε σημαντικά πρόσθετα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά αν δεν το πράξετε εγκαίρως η θέση ενδέχεται να ρευστοποιηθεί με απώλεια για εσάς και θα ευθύνεστε για τυχόν υπολειπόμενο έλλειμμα. Συγκεκριμένα, εάν η κατάθεση Περιθωρίου, Αρχικού Περιθωρίου EMIR, ή Περιθωρίου Διαφορών Αποτίμησης EMIR, είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται για να διατηρήσετε τις ανοικτές θέσεις του λογαριασμού σας ενδέχεται να επέλθει Κλείσιμο χωρίς προειδοποίηση και όλες οι ανοιχτές σας θέσεις θα κλείσουν. Σε περιπτώσεις όπου η αγορά για μια ανοικτή θέση είναι προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης, η εν λόγω θέση θα κλείνει αυτόματα στην επόμενη διαθέσιμη τιμή της αγοράς.

  Παράρτημα 2 – Δήλωση Γνωστοποίησης Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης

  1. Προοίμιο

  Το παρόν έγγραφο συνοψίζει την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της Ebury Partners Markets Limited («Ebury Markets») όπως απαιτείται από την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων («MiFID II») σχετικά με τις Προθεσμιακές Συμβάσεις και τις NDF που διαπραγματευόμαστε.
  NDF και Προθεσμιακές Συμβάσεις, πέραν αυτών για αναγνωρίσιμα αγαθά, υπηρεσίες και απευθείας επενδύσεις κατατάσσονται από την MiFID II ως επενδυτικά προϊόντα και συνεπώς υπόκεινται σε κανονισμούς. Όπως ορίζεται στην MiFID II, οφείλουμε να λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

  2. Σκοπός

  Η Ebury Markets έχει καθορίσει πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να επαρκούν για να διασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις εντολές σας, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν ειδικές οδηγίες, την φύση των εντολών σας και την φύση των αγορών και των σχετικών προϊόντων και με την επιφύλαξη αυτών. Η παρούσα δήλωση γνωστοποίησης πολιτικής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση γνωστοποίησης ή με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

  3. Πεδίο Εφαρμογής

  3.1 Πελάτες

  Η παρούσα δήλωση απευθύνεται στους πελάτες που κατηγοριοποιούνται ως Επαγγελματίες Πελάτες και συναλλάσσονται απευθείας με την Ebury Markets.

  3.2 Προϊόντα

  Η Ebury παρέχει δύο συγκεκριμένα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου:
  ● Συμβάσεις NDF όπως ορίζονται στο Άρθρο 2.2(w), και
  ● Balance-sheet hedging FX forwards ή άλλη παραδοτέα προθεσμιακή σύμβαση συναλλάγματος που συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσω κατά την MiFID II όπως ορίζεται στο Άρθρο 2.2(s).

  4. Τρόπος Λειτουργίας

  Λειτουργούμε με ένα μοντέλο αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο διαπραγματευόμαστε απευθείας με εσάς και εν συνεχεία καλύπτουμε την έκθεση που δημιουργήθηκε από την σύμβασή μας μέσω παρόμοιας διαπραγμάτευσης με έναν από τους παρόχους ρευστότητάς μας.

  Συνεπώς υποχρέωσή μας από την άποψη της βέλτιστης εκτέλεσης, εάν όλοι οι άλλοι παράγοντες εκτέλεσης είναι ίδιοι, είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη τιμή «χονδρικής» από τον κατάλογο παρόχων ρευστότητάς μας. (Σημειώστε ότι δεν αποκομίζουμε εμπορικό όφελος από την επιλογή ενός παρόχου έναντι ενός άλλου).

  Πράττοντάς το μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πιο συμφέρουσες ισοτιμίες στην διάθεσή μας.

  5. Παράγοντες Εκτέλεσης

  Κατά την εκτίμηση της παράδοσης των προϊόντων σε εσάς, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψιν όλες τις πτυχές της εκτέλεσης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:
  i. της Τιμής,
  ii. της Ταχύτητας
  iii. του μεγέθους του Διακανονισμού, και
  iv. την πιθανότητα εκτέλεσης.

  Το βασικό κριτήριο θα είναι η επιλογή της καλύτερης διαθέσιμης τιμής χονδρικής που προσφέρεται από τους παρόχους ρευστότητάς μας διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο προτύπων λειτουργίας, όπως η ταχύτητα παράδοσης και η ακρίβεια του διακανονισμού.

  6. Συναίνεση.

  Οι κανόνες της MiFID II απαιτούν την συναίνεση σας στην πολιτική εκτέλεσής μας – θεωρούμε ότι συνάπτοντας μια σύμβαση μαζί μας επιβεβαιώνετε τη συναίνεσή σας στην πολιτική εκτέλεσης μας.

  7. Έλεγχος

  Όπως με όλες τις διαδικασίες συμμόρφωσης μας, διατηρούμε την πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μας υπό συνεχή έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης των παρόχων ρευστότητας μας.

  Παράρτημα 3- Πρόγραμμα Αναφοράς EMIR

  Ο EMIR επιβάλλει σε κάθε σχετικό μέρος που διαπραγματεύεται παράγωγα την υποχρέωση να αναφέρει τις εν λόγω συναλλαγές σε ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Αυτός είναι ένας φορέας εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών η οποία συλλέγει κεντρικά και τηρεί μητρώα όλων των παραγώγων συμβάσεων. Τηρούν ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό μητρώο των δεδομένων συναλλαγών, το οποίο θα βελτιώσει την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων παρέχοντας προβολή των αναφερόμενων δεδομένων τόσο στις ρυθμιστικές αρχές όσο και στο κοινό. Η αναφορά οφείλει να γίνεται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν της ολοκλήρωσης, μεταβολής ή του τερματισμού μιας συναλλαγής.
  Κάθε συναλλαγή οφείλει να αναφέρεται από αμφότερους τους συμβαλλόμενους (ήτοι και από εσάς και από την Ebury Markets ) της συναλλαγής εκτός εάν, κατόπιν πρότερης συμφωνίας, ένας συμβαλλόμενος αναφέρει για λογαριασμό και των δύο. Ο EMIR επιτρέπει σε αμφότερους τους συμβαλλόμενους να αναθέσουν την υποχρέωση αναφοράς της συναλλαγής (η «Υποχρέωση Αναφοράς») σε τρίτους, αλλά κάθε αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής παραμένει εν τέλει υπεύθυνος για την συμμόρφωση με την δική του υποχρέωση αναφοράς.

  Όροι με τους οποίους η Ebury Markets θα παρέχει Κατ’ Εξουσιοδότηση Υπηρεσία Αναφοράς

  1. Όλες οι αναφορές θα γίνονται βάσει εύλογης προσπάθειας και η Ebury Markets θα αποφασίζει κατά την διακριτική της ευχέρεια εάν προέκυψε Υποχρέωση Αναφοράς, τον χαρακτηρισμό της σχετικής συναλλαγής, τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονται στην αναφορά και ένα Μοναδικό Αναγνωριστικό Συναλλαγής για κάθε αναφερόμενη συναλλαγή.

  2. Η Ebury Markets ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών ή οιαδήποτε Συνδεδεμένη μας επιχειρηση, προκειμένου να διευκολύνει την διαβίβαση των σχετικών δεδομένων ή άλλης ενέργειάς μας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά χωρίς περιορισμό οιουδήποτε συστήματος, διεπαφής ή άλλης τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από τον εν λόγω τρίτο πάροχο υπηρεσιών για τον σκοπό αυτό).

  3. Η Ebury Markets θα υποβάλλει σχετικές αναφορές συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά χωρίς περιορισμό εκθέσεις αναφοράς, εκτίμησης και συμπληρωματικές (οι «Αναφορές Συναλλαγών ΕMIR») στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών της επιλογής μας, το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

  4. Η Ebury Markets θα υποβάλλει τις Αναφορές Συναλλαγών EMIR βάσει εύλογης προσπάθειας και χωρίς να φέρει ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια, κόστος, χρέωση, τέλος, δαπάνη, ζημία ή ευθύνη συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, οιασδήποτε ρυθμιστικής κυρώσεως ή προστίμου, απώλεια κερδών, εσόδων, εμπορικών υποθέσεων ή καλής φήμης (άμεση ή έμμεση) η οποία προκύπτει από οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σχετικά με την υποβολή των Αναφορών Συναλλαγών EMIR.

  5. Η Ebury Markets δεν θα φέρει ευθύνη για οιαδήποτε μερική ή ολική μη εκπλήρωση της Υποχρεώσεως Αναφοράς λόγω τεχνικού λάθους, βλάβης ή αστοχίας διαβίβασης, επικοινωνίας ή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, εάν το εν λόγω τεχνικό λάθος, βλάβη ή αστοχία ήταν πέραν του ελέγχου μας (και/ή αυτού των Συνδεδεμένων επιχειρήσεων και/ή των Εκπροσώπων μας), υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διορθώσουμε, να επισκευάσουμε ή να διαβιβάσουμε εκ νέου το εν λόγω τεχνικό λάθος, βλάβη ή αστοχία το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν, αφότου αντιληφθούμε το εν λόγω τεχνικό λάθος, βλάβη ή αστοχία.

  6. Η Ebury Markets δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας ή σύμβουλός σας σχετικά με την Υποχρέωση Αναφοράς.

  7. Ο Πελάτης θα αποζημιώνει την Ebury Markets για κάθε απώλεια κόστος, δαπάνη ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων) τα οποία που πραγματοποιήθηκαν από εμάς ή κατακυρώθηκαν εναντίον μας σχετικά με την παροχή της εν λόγω Υποχρέωσης Αναφοράς, πέραν αυτών που απορρέουν από βαρεία αμέλεια, απάτη ή δόλια αθέτησή μας.

  8. Η βάση στην οποία η Ebury Markets παρέχει αυτή την κατ’ εξουσιοδότηση υπηρεσία αναφοράς ενδέχεται να τροποποιηθεί όπως κρίνεται απαραίτητο από καιρού εις καιρόν και εάν και όποτε απαιτηθεί από μεταβολές απαιτήσεων αναφοράς, συστημάτων ή διαδικασιών ή για οιονδήποτε άλλο σχετικό λόγο. Η Ebury Markets θα σας ειδοποιήσει γραπτώς μέσω email ή με άλλο μέσο σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

  9. Η Ebury Markets ενδέχεται να τερματίσει την παροχή της κατ’ εξουσιοδότηση υπηρεσίας αναφοράς ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας πρότερη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδων και μπορείτε να τερματίσετε αυτή την ανάθεση ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας πρότερη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ή σε κάθε περίπτωση νωρίτερα λόγω νομικής ή ρυθμιστικής απαίτησης.